Przez 20 lat działalności Fundacji Rozwoju Dzieci oraz 40 lat naszej pracy w obszarze edukacji i rozwoju dzieci stworzyliśmy i rozwinęliśmy setki programów i projektów w Europie i Azji. Nasze doświadczenia, wypracowane standardy jakości oraz dobre praktyki są aplikowane przez różne organizacje i instytucje na całym świecie.
2024

Dobry Start

Przygotowanie ukraińskich dzieci do polskiego systemu edukacji – działanie w ramach grantu POP Fund

Read more
2022

Spynki w Łódzkiem

Projekt ma na celu wsparcie najmłodszych dzieci z Ukrainy poprzez stworzenie dziesięciu punktów opieki w województwie łódzkim.

Read more
2022

10 SPYNKA CHILDCARE CENTERS WITH PLAN INTERNATIONAL

The project aims to create ten childcare programs in the łódzkie voivodeship in Poland. Through comprehensive care, activities and play-based learning children will be provided with a safe place where they can develop freely.

Read more
2022

Spynka – Integracja polskich i ukraińskich dzieci

„SPYNKA – integracja polskich i ukraińskich dzieci”   Czas i miejsce realizacji Projekt realizowany na terenie czterech województw: pomorskiego, mazowieckiego, lubelskiego i śląskiego w okresie listopad 2022 – czerwiec 2023.

Read more
2022

SPYNKA – INTEGRATION OF UKRAINIAN AND POLISH CHILDREN

Based on our experiences we see an important need to support integration between Polish and Ukrainian children and families in communities they live.

Read more
2022

Pilot project of opening and running Spynka childcare centers for Ukrainian Children

Provision of Early Childhood Development and play services in municipalities serving Ukrainian refugee families in Poland

Read more
2022

Spynki – pilotaż

Tworzenie Spynek – ośrodków opieki i animacji zabaw dla dzieci w miastach zamieszkiwanych przez ukraińskie rodziny uchodźcze

Read more
2022

Grupy Zabawowe Plus w Tadżykistanie

Przenosimy na teren Tadżykistanu program Fundacji Rozwoju Dzieci im J. A. Komeńskiego, który pomaga matkom łączyć role rodzinne z pracą zawodową.

Read more
2020

Szkolenia: instytucje dla dzieci do lat 3 w województwie pomorskim

Projekt „Podniesienie kompetencji przedstawicieli podmiotów tworzących i prowadzących instytucje opieki nad dzieckiem do lat 3 w województwie pomorskim” jest realizowany przez Forum Rozwoju Regionalnego Polska Wschodnia w partnerstwie z Fundacją Rozwoju Dzieci im. Jana Amosa Komeńskiego.

Read more
2020

Szkolenia: instytucje dla dzieci do lat 3 w województwie kujawsko-pomorskim

Projekt „Podniesienie kompetencji przedstawicieli podmiotów tworzących i prowadzących instytucje opieki nad dzieckiem do lat 3 w województwie kujawsko-pomorskim” jest realizowany przez Forum Rozwoju Regionalnego Polska Wschodnia w partnerstwie z Fundacją Rozwoju Dzieci im. Jana Amosa Komeńskiego.

Read more
2019

PLAYGROUPS – TAJIKISTAN STUDY VISIT

The visit was a continuation of the Foundation’s previous cooperation with Tajik NGOs, which we have been training and supporting in setting up Playgroups since 2016.

Read more
2019

Grupy zabawowe – Wizyta studyjna z Tadżykistanu

Wizyta jest kontynuacją i pokłosiem dotychczasowej współpracy Fundacji z tadżyckimi organizacjami pozarządowymi, które od 2016 r. szkolimy i wspieramy w zakładaniu Grup Zabawowych.

Read more
2019

SCIENCE PARK

The project responds to two problems concerning the development of young children. The first is related to the Polish education system, which put not enough attention to the development of critical thinking, independence, problem solving or cooperation.

Read more
2019

ŚMIAŁY OGRÓD

Projekt odpowiada na dwa problemy dotyczące rozwoju małych dzieci. Pierwszy związany jest z polskim systemem edukacji, który zbyt mały nacisk kładzie na rozwój myślenia krytycznego, samodzielność, rozwiązywanie problemów czy współpracę. 

Read more
2018

SENIORZY I DZIECI – UCZYMY SIĘ OD SIEBIE

Po zakończeniu pracy zawodowej osoby starsze często czują się niepotrzebne i zagubione w nowej rzeczywistości. Na dodatek, coraz rzadziej mają kontakt z wnukami w związku z rosnącą mobilnością młodych ludzi.

Read more
2018

SENIORS AND CHILDREN – LEARNING FROM EACH OTHER

After the end of professional work, older people often feel unnecessary and lost in the new reality. In addition, they have less contact with their grandchildren due to the increasing mobility of young people.

Read more
2018

GRUPY ZABAWOWE W KIRGISTANIE

Projekt odpowiada na problem niskiego dostępu małych dzieci do edukacji w Kirgistanie. Realizujemy go we współpracy z partnerem kirgiskim – Фонд Поддержки Оброзовательных Инитциатив (FPOI).

Read more
2018

PLAYGROUPS IN KYRGYZSTAN

The project addresses the problem of low access to education for young children in Kyrgyzstan. We were implementing it in cooperation with a Kyrgyz partner – Фонд Подержки Оброзовательных Инитциатив (FPOI).

Read more
2018

GRUPY ZABAWOWE PLUS

Dla młodych mam powrót do pracy czy jej znalezienie po przerwie związanej z urodzeniem i/lub wychowaniem dziecka nie jest łatwe. Napotykają one szereg barier, zarówno systemowych, społecznych, jak i psychologicznych. Ten szczególny moment w ich życiu osobistym i zawodowym wymaga odpowiedniego wsparcia. Wykorzystaliśmy potencjał Grup Zabawowych* do rozbudzenia w młodych matkach aspiracji zawodowych oraz zaplanowania własnego rozwoju.

Read more
2018

PLAYGROUPS PLUS

For young mothers, returning to work or finding a job after a break related to childbirth and/or childrearing is not easy. They face a number of barriers, both systemic, social and psychological. This special moment in their personal and professional lives requires appropriate support. We used the potential of Playgroups to awaken young mothers’ career aspirations and plan their own development.

Read more
2017

MALI ODKRYWCY TO ZDROWI ODKRYWCY

Dzieci mają naturalną potrzebę odkrywania, zrozumienia świata – zadają pytania, tworzą definicje na miarę swojego rozumienia rzeczywistości, wszystkiego chcą dotknąć, spróbować, budują własne teorie. Wczesne doświadczenia dzieci mają długofalowy i formujący wpływ na rozwój mózgu, umiejętności i  zachowań człowieka.

Read more
2017

YOUNG INVESTIGATORS ARE HEALTHY INVESTIGATORS

Children have a natural need to explore, to understand the world – they ask questions, they create definitions to suit their understanding of reality, they want to touch and try everything, they build their own theories. Children’s early experiences have a long-term and formative impact on human brain development, skills and behavior.

Read more
2017

MAŁY KOLBERG NA DOLNYM ŚLĄSKU

Znajomość tradycji i tożsamość z miejscem urodzenia pozwala gruntować poczucie własnej wartości, pewność siebie, poczucie bezpieczeństwa, ale także ciekawość i otwarcie na świat. Edukacja regionalna rzadko pojawia się w programach wychowawczych przedszkoli i szkół. Dzieciom brakuje świadomości lokalnych tradycji, nie znają legend, opowieści, melodii i piosenek z okolic, w których żyją. 

Read more
2017

LITTLE KOLBERG IN LOWER SILESIA

Knowledge of tradition and identity with the place of birth helps to ground self-esteem, self-confidence, a sense of security, but also curiosity and openness to the world. Regional education rarely appears in the educational programmes of kindergartens and schools. Children lack awareness of local traditions, they do not know legends, stories, melodies and songs from the area where they live.

Read more
2017

Z MAŁYM KOLBERGIEM PO KRAJU. PODLASIE.

Znajomość tradycji i tożsamość z miejscem urodzenia pozwala gruntować poczucie własnej wartości, pewność siebie, poczucie bezpieczeństwa, ale także ciekawość i otwarcie na świat. Edukacja regionalna rzadko pojawia się w programach wychowawczych przedszkoli i szkół.

Read more
2017

WITH A LITTLE KOLBERG AROUND THE COUNTRY. PODLASIE.

Knowledge of traditions and identity with the place of birth helps to ground self-esteem, self-confidence, a sense of security, but also curiosity and openness to the world. Regional education rarely appears in the educational programmes of kindergartens and schools.

Read more
2017

EDUKACJA ŻYWIENIOWA RODZICÓW DZIECI DO LAT 3

Pierwsze trzy lata życia są kluczowe dla rozwoju dziecka z racji na intensywny wzrost, wtedy też organizm jest szczególnie wrażliwy na nadmiar lub niedobór składników odżywczych. Tymczasem badanie „Kompleksowa ocena sposobu żywienia dzieci w wieku 13-36 miesięcy w Polsce” przeprowadzone w 2010 r. pokazują, że stan odżywienia aż 54,5% dzieci jest nieprawidłowy.

Read more
2017

EDUKACJA PRACOWNIKÓW ODPOWIEDZIALNYCH ZA ŻYWIENIE W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH

Sposób żywienia i kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych dzieci w czasach, gdy rodzice znacznie bardziej angażują się w pracę zawodową, tym samym poświęcając mniej czasu na wychowywanie dzieci i młodzieży, zależy w największej mierze od placówek oświatowych.

Read more
2017

MAŁY KOLBERG – PATRIOTA W STOLICY

Znajomość tradycji i tożsamość z miejscem urodzenia pozwala gruntować poczucie własnej wartości, pewność siebie, poczucie bezpieczeństwa, ale także ciekawość i otwarcie na świat. Edukacja regionalna rzadko pojawia się w programach wychowawczych przedszkoli i szkół. Dzieciom brakuje świadomości lokalnych tradycji, nie znają legend, opowieści, melodii i piosenek z okolic, w których żyją.

Read more
2017

DIETARY EDUCATION FOR PARENTS OF CHILDREN UNDER 3

The first three years of life are crucial for a child’s development due to intensive growth, and this is when the body is particularly sensitive to nutrient excess or deficiency. Meanwhile, the study “Comprehensive assessment of the diet of children aged 13-36 months in Poland” conducted in 2010 shows that the nutritional status of up to 54.5% of children is incorrect.

Read more
2017

EDUCATION OF STAFF RESPONSIBLE FOR NUTRITION IN EDUCATIONAL INSTITUTIONS

The way of feeding and forming proper eating habits of children at a time when parents are much more involved in their professional work, thus devoting less time to raising children and young people, depends to the greatest extent on educational institutions.

Read more
2017

LITTLE KOLBERG – PATRIOT IN THE CAPITAL

Knowledge of tradition and identity with the place of birth helps to ground self-esteem, self-confidence, a sense of security, but also curiosity and openness to the world. Regional education rarely appears in the educational programmes of kindergartens and schools. Children lack awareness of local traditions, they are not familiar with legends, stories, melodies and songs from the area they live in.

Read more
2017

AKTYWNI SENIORZY – AKTYWNA SPOŁECZNOŚĆ

W Polsce, jak i w całej Europie, osób starszych jest coraz więcej, ale we wspólnej przestrzeni społecznej często brakuje dla nich miejsca.

Read more
2017

ACTIVE SENIORS – ACTIVE COMMUNITY

In Poland, as in the rest of Europe, there are more and more elderly people, but in the common social space there is often no place for them.

Read more
2017

PRZEDSIĘBIORCZE DZIECI – BIAŁORUŚ

W Białorusi temat edukacji ekonomicznej dla małych dzieci praktycznie nie występuje. Nie uwzględnia go podstawa programowa dla przedszkoli, nie występuje w programie studiów pedagogicznych przygotowujących nauczycieli wczesnej edukacji. Zapewne wynika to z przekonania, że wiedza ekonomiczna jest za trudna dla małych dzieci, a decyzje finansowe dotyczące dzieci są podejmowane przez rodziców.

Read more
2017

ENTREPRENEURIAL CHILDREN – BELARUS

In Belarus, the topic of economic education for young children is practically non-existent. It is not included in the core curriculum for kindergartens, it does not appear in the curriculum of pedagogical studies preparing early childhood education teachers. Probably, this is due to the belief that economic knowledge is too difficult for young children, and financial decisions concerning children are made by parents.

Read more
2017

CENTRUM DZIECKA I RODZINY ORIFLAME – JASTKÓW

Usługi opiekuńczo-edukacyjne dla rodzin z małymi dziećmi należą do zadań własnych gminy ale gminy nie mają obowiązku prowadzenia takich usług. W efekcie dzieci od urodzenia do 3-4 lat mieszkające na wsiach najczęściej są „niewidzialne”. Poważną przeszkodą w tworzeniu lokalnych zintegrowanych usług jest struktura organizacyjna.

Read more
2017

MALI ODKRYWCY W JASTKOWIE

Dzieci to mali badacze świata. Mają wrodzoną ciekawość i skłonność do eksperymentowania. Uczą się poprzez działanie – obserwują, wypróbowują, doświadczają. Przyswajają wiedzę wtedy, gdy są zaangażowane i gdy temat je ciekawi. Poznają świat na zasadzie prób i błędów. Te naturalne skłonności dzieci mogą rozwinąć się w pełni przy wykorzystaniu metody projektów badawczych.

Read more
2017

ORIFLAME CHILD AND FAMILY CENTRE – JASTKÓW

Care and education services for families with young children are part of the municipality’s own tasks but municipalities are not obliged to run such services. As a result, children from birth to 3-4 years old living in villages are most often “invisible”. A major obstacle to creating local integrated services is the organisational structure.

Read more
2017

YOUNG INVESTIGATORS IN JASTKOW

Children are young explorers of the world. They have innate curiosity and a tendency to experiment. They learn by doing – they observe, try things out, experience. They acquire knowledge when they are engaged and when the topic interests them. They learn about the world by trial and error. These natural inclinations of children can be fully developed by using the research project method.

Read more
2016

RAZEM DLA DZIECI PRAGI POŁUDNIE

Projekt jest odpowiedzią na problemy zgłaszane przez mieszkańców rewitalizowanych obszarów Pragi Południe: – brak działań aktywizujących lokalną społeczność, – niewystarczająca oferta kulturalna i edukacyjna dla najuboższych mieszkańców, w tym dzieci w wieku do 6 lat oraz słaby dostęp do informacji o tej ofercie,

Read more
2016

PRZEDSIĘBIORCZE DZIECI WARSZAWA: WŁOCHY I WOLA

Projekt jest uzupełnieniem treści programów przedszkolnych, które nie uwzględniają elementów edukacji ekonomicznej i odpowiedzią na potrzebę kształtowania postaw przedsiębiorczych już u najmłodszych dzieci.

Read more
2016

TOGETHER FOR THE CHILDREN OF PRAGA SOUTH

The project answers to the problems reported by the inhabitants of the revitalised areas of Praga Południe: – lack of activities activating the local community, insufficient cultural and educational offer for the poorest residents, including children aged up to 6 years and poor access to information about this offer.

Read more
2016

ENTREPRENEURIAL CHILDREN WARSAW: WŁOCHY AND WOLA

The project complements the content of pre-school programmes that do not include elements of economic education and responds to the need to shape entrepreneurial attitudes in the youngest children.

Read more
2016

GRUPY ZABAWOWE DLA DZIECI I RODZICÓW W TADŻYKISTANIE

W Tadżykistanie wspieranie rozwoju małych dzieci jest zaniedbanym wymiarem polityki społecznej. Także w obrębie samej polityki edukacyjnej poświęca się jej bardzo mało uwagi. Z danych Agencji Statystycznej przy Prezydencie Republiki Tadżykistanu wynika, że w 2014 r. w całym kraju było 550 żłobków i przedszkoli z czego 398 w miastach i 152 na wsiach

Read more
2016

PLAYGROUPS FOR CHILDREN AND PARENTS IN TAJIKISTAN

In Tajikistan, supporting the development of young children is a neglected dimension of social policy. Also within education policy itself, very little attention is paid to it. Data from the Statistical Agency under the President of the Republic of Tajikistan show that in 2014 there were 550 crèches and kindergartens across the country, of which 398 were in urban areas and 152 in rural areas.

Read more
2016

WSPÓLNOTA LOKALNA I ORGANIZACJE OBYWATELSKIE RAZEM DLA DZIECI

W Polsce działa wiele NGO i spółdzielni socjalnych wspierających realizację zadań własnych gminy w zakresie opieki i edukacji dzieci. Organizacje – zwłaszcza te małe, działające lokalnie – borykają się problemami finansowymi, nie mają czasu, środków i kompetencji, by profesjonalizować swoje działania, diagnozować potrzeby i promować je w społecznościach lokalnych by szukać sprzymierzeńców.

Read more
2016

Z MAŁYM KOLBERGIEM PO KRAJU. WIELKOPOLSKA I ŁÓDZKIE.

Znajomość tradycji i tożsamość z miejscem urodzenia pozwala gruntować poczucie własnej wartości, pewność siebie, poczucie bezpieczeństwa, ale także ciekawość i otwarcie na świat. Edukacja regionalna rzadko pojawia się w programach wychowawczych przedszkoli i szkół. Dzieciom brakuje świadomości lokalnych tradycji, nie znają legend, opowieści, melodii i piosenek z okolic, w których żyją. 

Read more
2016

LOKALNE DZIAŁANIA NGO NA RZECZ MAŁYCH DZIECI NA MAZOWSZU

W Polsce działa wiele NGO, które borykają się z brakiem zainteresowania swoimi działaniami w społeczności. Chcemy wesprzeć NGO w prowadzeniu partycypacyjnych diagnoz potrzeb, a tym samym wzmocnić ich działania w społecznościach. Jako FRD właczamy się merytorycznie i w ramach wolontariatu w te działania.

Read more
2016

LOCAL COMMUNITY AND CIVIC ORGANISATIONS TOGETHER FOR CHILDREN

There are many NGOs and social cooperatives in Poland supporting the implementation of the municipality’s own tasks in the field of care and education of children. Organisations – especially small, locally operating ones – face financial problems, lack the time, resources and competences to professionalise their activities, diagnose needs and promote them in local communities to seek allies.

Read more
2016

WITH LITTLE KOLBERG AROUND THE COUNTRY. WIELKOPOLSKA AND ŁÓDZKIE

Knowledge of tradition and identity with the place of birth helps to ground self-esteem, self-confidence, a sense of security, but also curiosity and openness to the world. Regional education rarely appears in the educational programmes of kindergartens and schools. Children lack awareness of local traditions, they are not familiar with legends, stories, melodies and songs from the area they live in.

Read more
2016

LOCAL NGO ACTIVITIES FOR YOUNG CHILDREN IN MAZOWSZE

There are many NGOs in Poland that struggle with a lack of interest in their activities in the community. We want to support NGOs in conducting participatory needs assessments and thus strengthen their activities in communities. As FRD, we join these activities in a substantive and voluntary capacity.

Read more
2016

WYZWANIA WSPÓŁCZESNEGO OJCOSTWA

Zarówno w Białorusi jak i w Polsce brakuje wyspecjalizowanej oferty dla ojców dzieci chodzących do przedszkola. Wiele nauczycielek zastanawia się jak zachęcić do współpracy mężczyzn. Zadaniem projektu jest przeniesienie z Białorusi do Polski doświadczeń w pracy z ojcami, jakie mają nauczycielki zrzeszone w Stowarzyszeniu Rodziców i Pedagogów „Krok za Krokiem”.

Read more
2016

MALI ODKRYWCY

Dzieci mają naturalną potrzebę odkrywania, zrozumienia świata – zadają pytania, tworzą definicje na miarę swojego rozumienia rzeczywistości, wszystkiego chcą dotknąć, spróbować, budują własne teorie. Wczesne doświadczenia dzieci mają długofalowy i formujący wpływ na rozwój mózgu, umiejętności i  zachowań człowieka.

Read more
2016

CHALLENGES OF MODERN FATHERHOOD

Both in Belarus and Poland there is a lack of specialised offer for fathers of children going to kindergarten. Many female teachers wonder how to encourage men. The task of the project is to transfer from Belarus to Poland the experience in working with fathers that teachers affiliated with the Association of Parents and Educators “Step by Step” have.

Read more
2016

YOUNG INVESTIGATORS

Children have a natural need to discover, understand the world – they ask questions, create definitions to suit their understanding of reality, they want to touch everything, try everything, build their own theories. Children’s early experiences have a long-term and formative impact on human brain development, skills and behavior.

Read more
2016

KULTURALNI EDUKATORZY

Jesteśmy partnerami programu Kulturalni Edukatorzy, którego regionalnym operatorem jest Mazowiecki Instytut Kultury w latach 2016- 2018. Kulturalni Edukatorzy to mazowiecka edycja programu „Bardzo Młoda Kultura” prowadzonego przez Narodowe Centrum Kultury, a MIK w jego ramach realizuje projekt Kulturalni Edukatorzy – Mazowiecka Sieć Edukacji i Kultury.

Read more
2016

CENTRUM DZIECKA I RODZINY – ORIFLAME JEZIORANY

Usługi opiekuńczo-edukacyjne dla rodzin z małymi dziećmi należą do zadań własnych gminy ale gminy nie mają obowiązku prowadzenia takich usług. W efekcie dzieci od urodzenia do 3-4 lat mieszkające na wsiach najczęściej są „niewidzialne”. Poważną przeszkodą w tworzeniu lokalnych zintegrowanych usług jest struktura organizacyjna.

Read more
2016

CULTURAL EDUCATORS

We are partners of the Kulturalni Edukators programme, whose regional operator is the Mazovian Institute of Culture in 2016- 2018. Kulturalni Edukators is the Mazovian edition of the Very Young Culture programme run by the National Centre for Culture, and the MIK within its framework implements the Kulturalni Edukators – Mazovian Network for Education and Culture project.

Read more
2016

CHILDREN AND FAMILY CENTRE – ORIFLAME JEZIORANY

Care and education services for families with young children are part of the municipality’s own tasks but municipalities are not obliged to provide such services. As a result, children from birth to 3-4 years old living in villages are most often “invisible”. A major obstacle to the creation of local integrated services is the organisational structure.

Read more
2015

PRZEDSIĘBIORCZE DZIECI

Celem projektu jest wprowadzenie do edukacji dzieci w wieku przedszkolnym podstawowych pojęć z zakresu ekonomii, kształtowanie postaw przedsiębiorczych i rozwijanie aktywności społecznej.

Read more
2015

ENTREPRENEURIAL CHILDREN

The aim of the project is to introduce basic economic concepts into the education of preschool children, to shape entrepreneurial attitudes and to develop social activity.

Read more
2015

MAŁY KOLBERG W OLSZTYNIE

Podniesienie świadomości nauczycielek przedszkolnych oraz klas I-III szkół podstawowych, pracowników instytucji kultury oraz animatorek pracujących w mieście Olsztyn na temat wagi zapoznawania dzieci z kulturą lokalną oraz zwiększenie wiedzy na temat zwyczajów, tradycji i sztuki ludowej Warmii i Mazur.

Read more
2015

LITTLE KOLBERG IN OLSZTYN

To raise the awareness of pre-school and primary school teachers, employees of cultural institutions and animators working in the city of Olsztyn of the importance of introducing children to local culture and increasing knowledge of the customs, traditions and folk art of Warmia and Mazury.

Read more
2015

DIAGNOZA POTRZEB MAŁYCH DZIECI I ICH RODZIN W MIEŚCIE I GMINIE PIASECZNO

Diagnozę potrzeb małych dzieci i ich rodzin w Mieście i Gminie Piaseczno realizowaliśmy  metodą partycypacyjną, by promować model angażowania do współpracy przedstawicieli różnych grup społecznych i zawodowych w obszarze działania na rzecz rozwoju i edukacji małych dzieci.

Read more
2015

DIAGNOSIS OF THE NEEDS OF YOUNG CHILDREN AND THEIR FAMILIES IN THE CITY AND MUNICIPALITY OF PIASECZNO

We carried out the diagnosis of the needs of young children and their families in the City and Municipality of Piaseczno using the participatory method to promote a model of involving representatives of different social and professional groups in cooperation in the field of action for the development and education of young children.

Read more
2015

GRUPY ZABAWOWE DLA DZIECI I RODZICÓW – MIEJSCE AKTYWIZACJI SPOŁECZNEJ I ZAWODOWEJ

Na Białorusi brakuje wyspecjalizowanej oferty edukacyjnej dla najmłodszych dzieci i ich rodziców. Zadaniem projektu jest przeniesienie na Białoruś Grup Zabawowych, które dobrze sprawdzają się w Polsce.

Read more
2015

MAŁY KOLBERG – KONTYNUACJA

„Mały Kolberg” powstał po to, by kształcić postawę uważności na korzenie, tradycję, przekazy dziadków i babć już u najmłodszych dzieci, w związku z czym mamy na celu upowszechnianie idei włączania tradycji, zwyczajów, dawnych zabaw, melodii do pracy z małymi dziećmi.

Read more
2015

PLAYGROUPS FOR CHILDREN AND PARENTS – A PLACE FOR SOCIAL AND PROFESSIONAL ACTIVATION

Belarus lacks a specialized educational offer for the youngest children and their parents. The task of the project is to transfer to Belarus the Playgroups that work well in Poland.

Read more
2015

LITTLE KOLBERG – CONTINUATION

“Little Kolberg” was created to develop an attitude of attentiveness to roots, traditions, grandparents’ messages already in the youngest children, so we aim to spread the idea of including traditions, customs, old games, melodies in work with young children.

Read more
2015

ŻYCIE RZECZYWISTE, NIE ZAPOWIEDŹ. IDEE KORCZAKA WE WSPÓŁCZESNEJ PRAKTYCE PEDAGOGICZNEJ

Celem cyklu było wprowadzenie wątków związanych z prawami dziecka, współczesną myślą pedagogiczną opartą na założeniu podmiotowości dziecka do dyskusji akademickiej oraz publicznej.

Read more
2015

A REAL LIFE, NOT A PREDICTION. KORCZAK’S IDEAS IN CONTEMPORARY PEDAGOGICAL PRACTICE

The aim of the series was to introduce themes related to children’s rights, contemporary pedagogical thought based on the assumption of the subjectivity of the child into academic and public discussion.

Read more
2015

CENTRA DZIECKA I RODZINY – ORIFLAME NIWISKA I OLSZYNA

Usługi opiekuńczo-edukacyjne dla rodzin z małymi dziećmi należą do zadań własnych gminy ale gminy nie mają obowiązku prowadzenia takich usług. W efekcie dzieci od urodzenia do 3-4 lat mieszkające na wsiach najczęściej są “niewidzialne”. Poważną przeszkodą w tworzeniu lokalnych zintegrowanych usług jest struktura organizacyjna. Zadania gminy w obszarze pomocy społecznej, edukacji, zdrowia, kultury mają oddzielne (resortowe) ścieżki finansowania, co prowadzi do sektorowości usług, braku kontaktu pomiędzy instytucjami i trudności w łączenia budżetów poszczególnych instytucji. Naszą odpowiedzią na ten problem są Centra Dziecka i Rodziny.

Read more
2015

CHILDREN AND FAMILY CENTRES – ORIFLAME NIWISKA AND OLSZYNA

Care and educational services for families with young children are part of the municipality’s own tasks, but municipalities are not obliged to run such services. As a result, children from birth to 3-4 years old living in villages are most often “invisible”. A major obstacle to the creation of local integrated services is the organisational structure. The municipality’s tasks in the areas of social welfare, education, health, culture have separate (departmental) funding paths, which leads to sectorisation of services, lack of contact between institutions and difficulties in combining the budgets of individual institutions. Our answer to this problem is the Child and Family Centres.

Read more
2014

LOKALNY SYSTEM WSPARCIA RODZIN ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM

Na terenach wiejskich z powodu braku usług edukacyjnych małe dzieci – zwłaszcza wychowujące się w rodzinach zagrożonych wykluczeniem – mają gorsze szanse na rozwój. Gminy nie mają obowiązku prowadzenia usług dla najmłodszych dzieci, a instytucje obejmujące swoimi działaniami małe dzieci zajmują się tylko wycinkiem ich życia np. służba zdrowia pilnuje szczepień a oświata czy dziecko ma przygotowanie przedszkolne. Żadna instytucja nie ma całościowego oglądu sytuacji rodzin z małymi dziećmi.

Read more
2014

OJCOWIE I DZIECI

Projekt wynika z doświadczeń Fundacji Komeńskiego związanych z tworzeniem Grup Zabawowych. Pomimo zachęt w spotkaniach Grup Zabawowych uczestniczą przede wszystkim matki. Ojcowie pojawiają się incydentalnie. Ponieważ uważamy, że odpowiedzialność za wychowywanie dzieci w równym stopniu dotyczy matek i ojców zależy nam na tym, żeby ojcowie przekonali się, że mogą równie dobrze jak matki zajmować się dziećmi i wspierali kobiety w powrocie do pracy.

Read more
2014

LOCAL SUPPORT SYSTEM FOR FAMILIES AT RISK OF EXCLUSION

In rural areas, due to the lack of educational services, young children – especially those growing up in families at risk of exclusion – have worse chances for development. Municipalities are not obliged to provide services for the youngest children, and the institutions covering young children only deal with a fragment of their lives, e.g. the health service watches over vaccinations and the education service watches over whether the child has pre-school preparation. No institution has a holistic view of the situation of families with young children.

Read more
2014

FATHERS AND CHILDREN

The project stems from the Comenius Foundation’s experience of setting up Playgroups. Despite the incentives, Playgroup meetings are mainly attended by mothers. Fathers appear incidentally. Since we believe that the responsibility for raising children applies equally to mothers and fathers, we want fathers to see that they can take care of their children just as well as mothers and support women in returning to work.

Read more
2014

MAŁY KOLBERG

Znajomość tradycji i tożsamość z miejscem urodzenia pozwala gruntować poczucie własnej wartości, pewność siebie, poczucie bezpieczeństwa, ale także ciekawość i otwarcie na świat. Edukacja regionalna rzadko pojawia się w programach wychowawczych przedszkoli i szkół. Dzieciom brakuje świadomości lokalnych tradycji, nie znają legend, opowieści, melodii i piosenek z okolic, w których żyją. Nauczyciele podkreślają, że brakuje im możliwości zdobycia kompetencji dotyczących dziedzictwa kulturowego. Mały Kolberg powstał po to, by kształcić postawę uważności na korzenie, tradycję, przekazy dziadków i babć już u najmłodszych dzieci.

Read more
2014

LITTLE KOLBERG

Knowledge of traditions and identity with the place of birth helps to ground self-esteem, self-confidence, a sense of security, but also curiosity and openness to the world. Regional education rarely appears in the educational programmes of kindergartens and schools. Children lack awareness of local traditions, they do not know legends, stories, melodies and songs from the area they live in. Teachers emphasise that they lack opportunities to gain competence in cultural heritage. The aim of Little Kolberg was to educate the youngest children to be attentive to their roots, traditions and the legacy of their grandparents.

Read more
2014

PRZEDSIĘBIORCZE DZIECI

Celem projektu było poszerzenie wiedzy ekonomicznej, rozwijanie kompetencji przedsiębiorczości i kształtowanie dyspozycji do bycia przedsiębiorczym u dzieci w wieku od 4 do 7 lat poprzez udział w zajęciach edukacyjnych oraz przekazanie wiedzy i narzędzi do doskonalenia umiejętności dziesięciu osobom prowadzącym z dziećmi zajęcia „Przedsiębiorcze dzieci”.

Read more
2014

ENTREPRENEURIAL CHILDREN

The aim of the project was to broaden economic knowledge, develop entrepreneurial competences and shape dispositions to be entrepreneurial in children aged 4 to 7 years old by participating in educational activities and providing knowledge and tools to improve skills to ten people who run “Entrepreneurial Children” activities with children.

Read more
2013

DZIECI I RODZICE W BIBLIOTECE

Na terenach wiejskich i w małych miasteczkach dramatycznie brakuje oferty rozwojowo edukacyjnej dla małych dzieci, zwłaszcza tych poniżej 3 roku życia. Z powodu braku przedszkoli ponad 50% dzieci 3-5-letnich nie uczestniczy w wychowaniu przedszkolnym. Uznaliśmy, że biblioteki są doskonałym miejscem do rozszerzenia swoich działań o zajęcia dla najmłodszych dzieci.

Read more
2013

CHILDREN AND PARENTS IN THE LIBRARY

In rural areas and small towns there is a dramatic lack of developmental and educational provision for young children, especially those under 3 years of age. Over 50% of 3-5 year olds do not attend pre-school due to a lack of nursery schools. We have decided that libraries are an excellent place to extend their activities to include activities for the youngest children.

Read more
2013

SENIORZY DLA NAJMŁODSZYCH

Bezpośrednimi odbiorcami projektu było 64 seniorek i seniorów. Ponadto uczestniczyli w nim przedstawiciele gminnych instytucji i organizacji, rodzice oraz dzieci.  Łącznie w projekcie wzięło udział ponad 1300 osób.

Read more
2013

SENIORS FOR THE YOUNGEST

Seniors organized different activities for young children. The direct recipients of the project were 64 senior citizens. In addition, it was attended by representatives of municipal institutions and organisations, parents and children. In total, more than 1,300 people took part in the project.

Read more
2013

BĘDĘ KIM ZECHCĘ

Głównym zadaniem projektu „Będę kim zechcę” było dostarczenie dorosłym innowacyjnych narzędzi edukacyjnych pozwalających na wzmacnianie u dzieci poczucia własnej wartości, rozpoznawania własnych predyspozycji, potrzeb i zainteresowań oraz akceptacji dla różnorodnych postaw i wyborów.

Read more
2013

I’LL BE WHO I WANT

The main task of the “I will be who I want” project was to provide adults with innovative educational tools to strengthen children’s self-esteem, recognition of their own predispositions, needs and interests, and acceptance of different attitudes and choices.

Read more
2013

SEMINARIA „O EDUKACJI OD POCZĄTKU”

Celem seminariów „O edukacji od początku” było zapoczątkowanie dyskusji o założeniach, jakie leżą u podstaw edukacji: Jakie są jej cele? Kim są w naszym rozumieniu dziecko i nauczyciel? Co to jest wiedza? Jak się uczymy? Na jakich wartościach powinna być oparta edukacja? Czym są wartości dla dziecka? Czym są wartości dla dorosłego?

Read more
2013

SEMINARS “ABOUT EDUCATION FROM THE BEGINNING”

The aim of the seminars “About education from the beginning” was to initiate a discussion about the assumptions underlying education: What are its goals? Who are the child and the teacher in our understanding? What is knowledge? How do we learn? What values should education be based on? What are values for a child? What are values for an adult?

Read more
2013

CENTRA DZIECKA I RODZINY – WSPARCIE DLA RODZIN Z MAŁYMI DZIEĆMI Z TERENÓW WIEJSKICH

Usługi opiekuńczo-edukacyjne dla rodzin z małymi dziećmi należą do zadań własnych gmin, ale  gminy nie mają obowiązku prowadzenia takich usług. W efekcie dzieci od urodzenia do 3-4 lat mieszkające na wsiach najczęściej są “niewidzialne”. Poważną przeszkodą w tworzeniu lokalnych zintegrowanych usług jest struktura organizacyjna.

Read more
2013

CHILD AND FAMILY CENTRES – SUPPORT FOR FAMILIES WITH YOUNG CHILDREN IN RURAL AREAS

Care and educational services for families with young children are part of the municipalities’ own tasks, but municipalities are not obliged to provide such services. As a result, children from birth to 3-4 years old living in villages are most often “invisible”. A major obstacle to the creation of local integrated services is the organisational structure.

Read more
2012

TOY – STARSI I MŁODSI RAZEM

W Polsce, ale i w całej Europie, więzi międzypokoleniowe rozluźniają się, dzieci mają coraz mniej kontaktu z dziadkami i babciami. Osoby starsze, będąc na emeryturze często czują się samotne, niepotrzebne. I dzieci i seniorzy mają w sobie niezwykły potencjał, są kopalnią wiedzy i umiejętności, brakuje im tylko przestrzeni do wspólnego spędzania czasu i wzajemnego uczenia się.

Read more
2012

TOY – OLD AND YOUNG TOGETHER

In Poland, but also in Europe, intergenerational ties are loosening and children have less and less contact with their grandparents. Children have less and less contact with their grandparents. Retired senior citizens often feel lonely and useless. Both children and senior citizens have enormous potential, they are a mine of knowledge and skills, they just lack the space to spend time together and learn from each other.

Read more
2011

MALI ODKRYWCY I I II

W projekcie uczestniczyło 21 gmin wiejskich i wiejsko-miejskich z 10 województw: podlaskie – Augustów, Szypliszki; warmińsko-mazurskie – Barciany, Kętrzyn, Lubawa; mazowieckie – Grudusk, Mochowo, Przasnysz; łódzkie – Burzenin, Rawa Mazowiecka, Głuchów; lubelskie – Gorzków, Stoczek Łukowski, lubuskie – Dobiegniew, Kłodawa; kujawsko-pomorskie – Gniewkowo, Inowrocław; wielkopolskie – Skoki; małopolskie – Klucze, dolnośląskie – Strzelin, Wiązów.

Read more
2011

OD SERCA DLA DZIECKA

Doświadczenia zdobyte podczas realizacji Programu Rozwoju Małego Dziecka  oraz wejście w życie tzw. ustawy żłobkowej, która – choć ułatwiła zakładanie nowych form prawnych opieki żłobkowej – nie precyzowała w jaki sposób ową opiekę sprawować dały impuls do stworzenia programu “Od serca dla dziecka”.

Read more
2011

YOUNG INVESTIGATORS I AND II

The project involved 21 rural and rural-urban municipalities from 10 provinces: Podlaskie – Augustów, Szypliszki; Warmińsko-Mazurskie – Barciany, Kętrzyn, Lubawa; Mazowieckie – Grudusk, Mochowo, Przasnysz; Łódzkie – Burzenin, Rawa Mazowiecka, Głuchów; Lubelskie – Gorzków, Stoczek Łukowski; Lubuskie – Dobiegniew, Kłodawa; Kujawsko-pomorskie – Gniewkowo, Inowrocław; Wielkopolskie – Skoki; Małopolskie – Klucze, Dolnośląskie – Strzelin, Wiązów.

Read more
2011

FROM THE HEART FOR THE CHILD

Experience gained during the implementation of the Young Child Development Programme as well as the entry into force of the so-called “Nursery Act” which, although it facilitated the establishment of new legal forms of nursery care, did not specify how to provide such care, gave an impulse to create the “From Heart for a Child” programme.

Read more
2011

GRUPY ZABAWOWE DLA DZIECI I RODZICÓW

W Polsce inwestowanie w rozwój małych dzieci nie należy do priorytetów polityk społecznych i edukacyjnych, zarówno na poziomie ogólnopolskim jak i lokalnym. Zbyt niska jest świadomość społeczna co do wpływu dobrego dzieciństwa na sukces życiowy człowieka. Zwłaszcza na terenach wiejskich brakuje rozwiązań opiekuńczo-edukacyjnych dla najmłodszych dzieci – od urodzenia do wieku przedszkolnego.

Read more
2011

PLAYGROUPS FOR CHILDREN AND PARENTS

In Poland, investing in the development of young children is not a priority in social and educational policies, either on a national or local level. Social awareness of the impact of a good childhood on a person’s success in life is too low. Especially in rural areas, there is a lack of care and educational solutions for the youngest children – from birth to pre-school age.

Read more
2010

BIBLIOTECZNE ZAJĘCIA DLA DZIECI I RODZICÓW I I II

Na terenach wiejskich i w małych miasteczkach dramatycznie brakuje oferty rozwojowo edukacyjnej dla małych dzieci, zwłaszcza tych poniżej 3 roku życia. Z powodu braku przedszkoli ponad 50% dzieci 3-5-letnich nie uczestniczy w wychowaniu przedszkolnym. Uznaliśmy, że biblioteki są doskonałym miejscem do rozszerzenia swoich działań o zajęcia dla najmłodszych dzieci.

Read more
2010

LIBRARY ACTIVITIES FOR CHILDREN AND PARENTS I AND II

In rural areas and small towns there is a dramatic lack of developmental and educational opportunities for young children, especially those under 3 years of age. Due to the lack of kindergartens, more than 50% of 3-5 year old children do not participate in pre-school education. We have decided that libraries are an excellent place to extend their activities to include activities for the youngest children.

Read more
2010

PROGRAM ROZWOJU MAŁEGO DZIECKA

Program Rozwoju Małego Dziecka realizowaliśmy w 2010 roku we współpracy ze Stowarzyszeniem SOS Wioski Dziecięce.

Read more
2010

THE YOUNG CHILD DEVELOPMENT PROGRAMME

In 2010 we implemented the Early Childhood Development Programme in cooperation with the SOS Children’s Villages Association.

Read more
2009

DLA DZIECI III

Projekt Dla Dzieci III był realizowany przez Fundację Rozwoju Dzieci we współpracy z Polsko- Amerykańską Fundacją Wolności w okresie lipiec 2009 – czerwiec 2010.

Read more
2009

FOR CHILDREN III

Project For Children III was implemented by the Child Development Foundation in cooperation with the Polish-American Freedom Foundation between July 2009 and June 2010.

Read more
2009

NIEWIDZIALNE DZIECI

Większość małych dzieci na wsi, zanim trafią do przedszkola, nie jest objęta żadną instytucjonalną opieką, a ich kontakty społeczne są ograniczone do najbliższej rodziny. Badania i doświadczenie pokazują, że potrzeby rozwojowe, edukacyjne i społeczne dzieci w tym wieku są ogromne a ich niezaspokajanie dla części  z nich oznacza utratę szansy na pełny rozwój i pomyślną przyszłość. Władze samorządowe – nawet  jeśli doceniają wagę tego problemu – nie potrafią zapewnić dzieciom odpowiedniej oferty rozwojowo-edukacyjnej.

Read more
2009

INVISIBLE CHILDREN

The majority of young children in rural areas, before entering kindergarten, are not covered by any institutional care and their social contacts are limited to their immediate family. Research and experience show that the developmental, educational and social needs of children at this age are enormous, and their failure to be met for some of them means losing the chance for full development and a successful future. Local authorities – even if they appreciate the importance of this problem – fail to provide children with an adequate developmental and educational offer.

Read more
2007

Ośrodki przedszkolne – szansa na dobry start

Doświadczenia wyniesione z realizacji programu „Gdy nie ma przedszkola” pozwoliły stworzyć projekt „Ośrodki Przedszkolne – szansa na dobry start”.

Read more
2007

PRESHOOL CENTRES – A CHANCE FOR A GOOD START

Experience gained during the implementation of the “Where there are no preschools” programme led to the creation of the “Pre-school Centres – a chance for a good start” project.

Read more
2007

DLA DZIECI II

Projekt Dla Dzieci II  był realizowany przez Fundację Rozwoju Dzieci we współpracy z Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności w okresie kwiecień 2007 – maj 2009.

Read more
2007

FOR CHILDREN II

Project For Children II was implemented by the Child Development Foundation in cooperation with the Polish-American Freedom Foundation from April 2007 to May 2009.

Read more
2005

DLA DZIECI I

Projekt Dla Dzieci I był realizowany przez Fundację Rozwoju Dzieci we współpracy z Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności w okresie maj 2005 – czerwiec 2006.

Read more
2005

FOR CHILDREN I

Project For Children I was implemented by the Foundation for Child Development in cooperation with the Polish-American Freedom Foundation during the period May 2005 – June 2006.

Read more