KRS: 0000166381 >> Nr konta: 77 1050 1012 1000 0090 3123 4173

WSPÓLNOTA LOKALNA I ORGANIZACJE OBYWATELSKIE RAZEM DLA DZIECI

WSPÓLNOTA LOKALNA I ORGANIZACJE OBYWATELSKIE RAZEM DLA DZIECI

W Polsce działa wiele NGO i spółdzielni socjalnych wspierających realizację zadań własnych gminy w zakresie opieki i edukacji dzieci. Organizacje – zwłaszcza te małe, działające lokalnie – borykają się problemami finansowymi, nie mają czasu, środków i kompetencji, by profesjonalizować swoje działania, diagnozować potrzeby i promować je w społecznościach lokalnych by szukać sprzymierzeńców.

Obszar terytorialny

Projekt realizowaliśmy z organizacjami pozarządowymi i spółdzielniami socjalnymi z województw mazowieckiego, łódzkiego oraz podlaskiego.

Czas realizacji

maj 2016 – sierpień 2017

Cel

Zadaniem projektu było wzmocnienie organizacji działających na rzecz dzieci oraz zakorzenienie tych organizacji w lokalnej społeczności. Zakładamy także, że spotkanie przedstawicieli NGO i spółdzielni socjalnych działających w tym obszarze tematycznym i w tym samym regionie, pomoże im w sieciowaniu się i korzystaniu z doświadczeń.

Odbiorcy

Głównymi odbiorcami projektu byli przedstawiciele organizacji pozarządowych i spółdzielni socjalnych działających na rzecz dzieci.

Pośrednimi odbiorcami projektu były społeczności lokalne, władze samorządowe, lokalne instytucje działające na rzecz dzieci, rodzice oraz dzieci do lat 10.

Organizacje pozarządowe i spółdzielnie socjalne biorące udział w projekcie:
Chrześcijańska Spółdzielnia Socjalna „Nasz Domek” – http://naszdomek.com/
EduKABE Fundacja Kreatywnych Rozwiązań – http://www.edukabe.pl/
Fundacja Kooperatywy Grochowskiej – http://kooperatywagrochowska.pl/
Fundacja Rodzinna – http://www.fundacjarodzinna.org.pl/
Społeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „Edukator” – http://www.sosedukator.pl/
Spółdzielnia Socjalna Pracownia Rozwoju Kalejdoskop – http://pracownia-kalejdoskop.pl/
Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Lipiny, Dębowce, Borki – http://nsplipiny.pl/index.php?str=115

Działania

 • Przeprowadziliśmy szkolenie z zakresu rozwiązywania konfliktów dla 26 przedstawicieli organizacji uczestniczących w projekcie.
 • Uczestnicy wzięli udział w dwóch szkoleniach przygotowujących do przeprowadzenia lokalnej partycypacyjnej diagnozy potrzeb.
 • Każda organizacja przeprowadziła lokalną partycypacyjną diagnozę potrzeb rodzin z małymi dziećmi wykorzystując metody i narzędzia poznane na szkoleniach. Wyniki diagnozy zostały opracowane w formie raportu i do końca stycznia 2017 będą przedstawione lokalnym społecznościom.
 • Przedstawicieli organizacji przeszkoliliśmy z zakresu prowadzenia Grup Zabawowych. Uczestników czeka jeszcze szkolenie z prowadzenia zajęć metodą projektów badawczych.
 • Każda organizacja przeprowadziła u siebie spotkania Grup Zabawowych oraz zajęcia metodą projektów badawczych. Organizacje wzięły udział w konkursie na najciekawszy projekt badawczy.
 • Jako podsumowanie projektu powstała broszura on-line zbierająca dobre praktyki organizacji. Zorganizowaliśmy również spotkanie podsumowujące wszystkie działania realizowane w ramach projektu.

Planowane efekty

 • Wyposażyliśmy 24 osoby w umiejętności miękkie w zakresie rozwiązywania konfliktów.
 • Organizacje przeprowadziły 8 lokalnych partycypacyjnych diagnoz potrzeb rodzin z małymi dziećmi.
 • 60 przedstawicieli i przedstawicielek społeczności (rodzice, liderzy), władz samorządowych i instytucji lokalnych (przedszkoli, szkół, bibliotek) uczestniczyło w pracach nad partycypacyjną diagnozą potrzeb.
 • 100 przedstawicieli i przedstawicielek społeczności i władz lokalnych będzie uczestniczyć w spotkaniu prezentującym wyniki diagnozy.
 • Wyposażyliśmy 29 osób w umiejętności w zakresie pracy z małymi z dziećmi.
 • 271 dzieci i 93 rodziców uczestniczyło w innowacyjnych zajęciach rozwojowych.

Sponsor

Projekt był współfinansowany ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.

2015_logo_FIO_v1

Kontakt

Fundacja Rozwoju Dzieci
frd[at]frd.org.pl
tel. 22 881 15 80