Rozdział I: Postanowienia ogólne

§ 1.

 1. Fundacja Rozwoju Dzieci im. Jana Amosa Komeńskiego, w skrócie Fundacja Komeńskiego, zwana w dalszej części statutu „Fundacją” została ustanowiona z woli Fundatorów: Teresy Ogrodzińskiej i Mikołaja Markiewicza aktem notarialnym sporządzonym w dniu 6 czerwca 2003 r. przed Jolantą Bujalską – notariuszem w Warszawie, urzędującym w Kancelarii przy Al. Jerozolimskich 29 m.26.

 2. Fundacja działa na podstawie przepisów prawa polskiego, a w szczególności ustawy o fundacjach oraz postanowień niniejszego statutu.

§ 2.

Fundacja posiada osobowość prawną.

§ 3.

 1. Siedzibą Fundacji jest m.st. Warszawa.
 2. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.
 3. Fundacja działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Dla realizacji swych celów statutowych Fundacja może działać poza granicami RP.
 4. Dla wykonywania swych działań statutowych Fundacja może tworzyć oddziały i filie.

§ 4.

Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister Edukacji Narodowej i Sportu.

§ 5.

Fundacja używa pieczęci okrągłej z napisem w otoku wskazującym jej nazwę i siedzibę oraz pieczątek z danymi identyfikacyjnymi Fundacji.

Rozdział II: Cele, środki – zasady działania

§ 6.

Celem Fundacji jest działanie w zakresie edukacji, oświaty i wychowania, zdrowia i opieki społecznej na rzecz wszechstronnego rozwoju dzieci, promowania i wspierania działań podnoszących znaczenie wysokiej jakości wczesnej edukacji dla kariery życiowej dzieci, działanie na rzecz ochrony praw dziecka, tworzenie możliwie najlepszych warunków opieki i rozwoju dla dzieci, we współpracy z rodzicami, nauczycielami, władzami lokalnymi, instytucjami odpowiedzialnymi za opiekę, wychowanie i edukację oraz organizacjami pozarządowymi.

§ 7.

1.Fundacja realizuje swoje cele w szczególności poprzez:

  1. Tworzenie, upowszechnianie i realizowanie programów prewencyjno – rozwojowych i edukacyjnych dla dzieci.
  2. Organizowanie konferencji, seminariów i szkoleń dla nauczycieli, rodziców i innych osób pracujących na rzecz dzieci a także osób odpowiedzialnych za realizację zadań tyczących opieki, wychowania i edukacji.
  3. Tworzenie, tłumaczenie i wydawanie materiałów edukacyjnych i informacyjnych.
  4. Prowadzenie, wspieranie lub zlecanie studiów i badań.
  5. Wydawanie kart pocztowych okolicznościowych.
  6. Przyznawanie dotacji finansowych.
  7. Działania na rzecz aktywizacji zawodowej nauczycieli i rodziców małych dzieci pozostających bez pracy.
  8. Wydawanie książek.
  9. Wydawanie gazet.
  10. Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków.
  11. Pozostała działalność wydawnicza.
  12. Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych.
  13. Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania.
  14. Działalność związana z projekcją filmów.
  15. Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych.
  16. Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek.
  17. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi.
  18. Stosunki międzyludzkie (public relation) i komunikacja.
  19. Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania.
  20. Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych.
  21. Badania rynku i opinii publicznej.
  22. Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów.
  23. Z wychowanie przedszkolne.
  24. Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych.
  25. Pozaszkolne formy edukacji artystycznej.
  26. Nauka języków obcych.
  27. Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane.
  28. Działalność wspomagająca edukację.
  29. Opieka dzienna nad dziećmi.
  30. Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych.
  31. Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych.
  32. Artystyczna i literacka działalność twórcza.
  33. Działalność obiektów kulturalnych.
  34. Działalność bibliotek.
  35. Działalność związana ze sportem.
  36. Działalność rekreacyjna.
 1. Działalność prowadzona jest w formie nieodpłatnej.

 2. Fundacja nie podejmie działalności wymagającej uprzedniego uzyskania zgody lub zezwolenia , bez ich uzyskania.

§ 8

Dla osiągnięcia celów statutowych Fundacja może wspierać, także finansowo, inne podmioty, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.

Rozdział III: Organy Fundacji

§ 9.

Organami Fundacji są Rada Fundacji i Zarząd Fundacji, zwane dalej odpowiednio Radą i Zarządem.

§ 10.

Rada jest organem nadzorczym i kontroli wewnętrznej Fundacji. Do jej kompetencji należy w szczególności:

 1. wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji,

 2. uchwalanie rocznych planów finansowych i zatwierdzanie rocznych sprawozdań finansowych,

 3. uchwalanie rocznych planów programowych,

 4. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Fundacji, w tym prezesa Zarządu i wiceprezesa Zarządu,

 5. uchwalanie regulaminów,

 6. określanie warunków pracy i płacy Zarządu,

 7. podejmowanie uchwały o likwidacji Fundacji.

§ 11.

 1. Rada Fundacji może utworzyć Zespoły o charakterze doradczym i eksperckim, w których skład wchodziliby zaproszeni specjaliści z różnych dziedzin. Zespoły pełniłyby rolę konsultacyjną przy wyznaczaniu kierunków działania Fundacji.

 2. Rada może podjąć uchwałę o powołaniu Niepublicznej Placówki Doskonalenia Nauczycieli.

§ 12.

 1. Rada Fundacji składa się z 5 do 10 członków.

 2. Członkowie Rady nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia.

 3. Członkowie Rady nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwa z winy umyślnej

 4. Rada wybiera ze swojego grona Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego.

 5. Członkowie Rady wybierani są na 5 lat. Członkowie Rady mogą z zastrzeżeniem ust.9 być wybierani wielokrotnie.

 6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady może nastąpić w wyniku tajnego głosowania pozostałych jej członków.

 7. Członkostwo w Radzie wygasa ponadto w przypadku śmierci członka Rady, skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej lub złożenia rezygnacji.

 8. Rezygnacja z pełnienia funkcji członka Rady powinna być przedłożona na piśmie Przewodniczącemu Rady nie później niż na 1 miesiąc przed proponowaną datą ustąpienia.

 9. Członkowie pierwszej Rady zostają powołani przez Fundatorów. Część członków pierwszej Rady powoływana jest na 3 lata. Dalszy wybór członków Rady następuje w drodze uchwały Rady Fundacji.

 10. Członkowie Rady pełnią swoje funkcje bez wynagrodzenia.

 11. Zwrot kosztów poniesionych przez członków Rady z racji pełnienia przez nich funkcji w Fundacji jest zatwierdzany przez Zarząd w wysokości nie przekraczającej limitu określonego w art.8 pkt 8 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi.

§ 13.

 1. Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku.

 2. Zebrania Rady zwołuje Przewodniczący Rady. O zebraniu członkowie Rady są zawiadamiani listem poleconym wysłanym na co najmniej 14 dni przed terminem posiedzenia. Zawiadomienie powinno zawierać porządek obrad. Zmiana porządku obrad możliwa jest wyłącznie za zgodą wszystkich członków Rady obecnych na posiedzeniu.

 3. Uchwały Rady są podejmowane na zebraniach, z zastrzeżeniem pkt. 4. Dla podjęcia uchwały Rady konieczna jest obecność co najmniej połowy członków Rady, w tym Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego.

 4. Uchwały Rady mogą być podjęte także bez zwołania zebrania, jeżeli 2/3 członków Rady odda na piśmie swój głos na postanowienie, które ma być powzięte. W tym trybie nie mogą być podejmowane uchwały wymienione w pkt. 6.

 5. Rada podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, z zastrzeżeniem pkt. 6. W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady, a podczas jego nieobecności głos Wiceprzewodniczącego.

 6. Uchwały o powołaniu i odwołaniu członków Rady, o powołaniu do pełnienia w Radzie stanowiska Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego oraz dotyczące zmiany Statutu Fundacji zapadają większością co najmniej 2/3 głosów oddanych.

§ 14.

 1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji.
 2. Zarząd składa się z 2 do 6 osób w tym prezesa i wiceprezesa. Zarząd może również powołać ze swego składu sekretarza i skarbnika.

 3. Do kompetencji Zarządu w szczególności należy:

  a) reprezentowanie Fundacji na zewnątrz

  b) administrowanie działalnością Fundacji, zarządzanie majątkiem Fundacji i udzielanie pełnomocnictw

  c) przyjmowanie darowizn, spadków, zapisów oraz subwencji

  d) opracowywanie planów finansowych i bilansów finansowych oraz sprawozdań rocznych z działalności Fundacji

  e) powoływanie i odwoływanie, w razie potrzeby, dyrektora Fundacji. Kompetencje dyrektora określa Zarząd

  f) przeprowadzanie likwidacji Fundacji w razie podjęcia takiej uchwały przez Radę Fundacji

  g) wykonywanie innych funkcji nie zastrzeżonych do kompetencji innych organów Fundacji.

 1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu.

 2. Warunki pracy i płacy pracowników Fundacji określa Zarząd.

 3. Zarząd może powoływać komisje, które będą zajmowały się szczegółowymi problemami Fundacji.

 4. Członkowie Zarządu nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwa z winy umyślnej ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§ 15.

Do składania oświadczenia woli w imieniu Fundacji konieczne jest działanie łączne dwóch członków Zarządu, w tym prezesa lub wiceprezesa.

§ 16.

Kadencja Zarządu trwa 5 lat.

§ 17.

Członkostwo Zarządu ustaje z chwilą upływu kadencji, rezygnacji, odwołania, skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej lub śmierci członka Zarządu.

§ 18.

Powołania oraz odwołania członka Zarządu dokonuje Rada Fundacji większością 2/3 głosów.

Rozdział IV: Majątek Fundacji

§ 19.

 1. Dla osiągnięcia swoich celów, w ramach swojej działalności, Fundacja może nabywać nieruchomości oraz inne prawa i rzeczy, a także dokonywać inwestycji.

 2. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 1000 zł wniesiony przez Fundatorów w równych częściach oraz środki finansowe, ruchomości i nieruchomości nabyte przez Fundację w toku jej działania.

§ 20.

Fundacja czerpie środki finansowe z:

 1. funduszu założycielskiego,
 2. krajowych i zagranicznych darowizn, spadków, zapisów oraz subwencji od osób prawnych,
 3. dochodów z majątku ruchomego, nieruchomego oraz inwestycji,
 4. dochodów z działalności gospodarczej,
 5. dochodów z darów, zbiórek i imprez publicznych,
 6. dochodów stanowiących udział w zyskach spółek prawa handlowego,
 7. z innych wpływów.

§ 21.

Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie dla realizacji celów statutowych, a cały dochód przeznaczony jest na działalność statutową.

§ 22.

Przedmiotem działalności gospodarczej Fundacji może być prowadzenie działalności wytwórczej i usługowej w następującym zakresie:

 1. Tworzenie, upowszechnianie i realizowanie programów prewencyjno-rozwojowych i edukacyjnych dla dzieci.
 2. Organizowanie konferencji, seminariów i szkoleń dla nauczycieli, rodziców i innych osób pracujących na rzecz dzieci a także osób odpowiedzialnych za realizację zadań tyczących opieki, wychowania i edukacji.
 3. Wydawanie kart pocztowych okolicznościowych, wydawanie książek, broszur i ulotek,
 4. Wytwarzanie zabawek oraz pomocy naukowych i edukacyjnych,
 5. Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków.
 6. Pozostała działalność wydawnicza.
 7. Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych.
 8. Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania.
 9. Działalność związana z projekcją filmów.
 10. Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych.
 11. Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek.
 12. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi.
 13. Stosunki międzyludzkie (public relation) i komunikacja.
 14. Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania.
 15. Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych.
 16. Badania rynku i opinii publicznej.
 17. Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów.
 18. Wychowanie przedszkolne.
 19. Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych.
 20. Pozaszkolne formy edukacji artystycznej.
 21. Nauka języków obcych.
 22. Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane.
 23. Działalność wspomagająca edukację.
 24. Opieka dzienna nad dziećmi.
 25. Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych.
 26. Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych.
 27. Artystyczna i literacka działalność twórcza.
 28. Działalność obiektów kulturalnych.
 29. Działalność bibliotek.
 30. Działalność związana ze sportem.
 31. Działalność rekreacyjna.

§ 23.

 1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą poprzez wyodrębnione organizacyjne zakłady.

 2. Działalność gospodarczą prowadzoną bezpośrednio przez Fundację organizuje i kieruje Zarząd Fundacji. Wydzielonymi zakładami kierują ich dyrektorzy powoływani przez Zarząd Fundacji.

 3. Przedmiot działalności zakładów gospodarczych Fundacji oraz zakres uprawnień i obowiązków dyrektorów zakładów określają regulaminy organizacyjne zakładów, nadane przez Zarząd Fundacji.

 4. O momencie podjęcia działalności gospodarczej decyzję podejmuje Zarząd.

 5. W przypadku podjęcia działalności gospodarczej, wartość środków majątkowych przeznaczonych na ten cel będzie wynosić 1000 złotych.

§ 24.

 1. Fundacja może tworzyć fundusze, w tym o charakterze celowym zgodnie z wolą ofiarodawcy.

 2. Dochody pochodzące z darowizn, spadków i zapisów mogą być używane na realizację wszystkich celów Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

§ 25.

Dochody ze zbiórek i imprez publicznych mogą być wykorzystywane tylko zgodnie z celem, dla jakiego je realizowano.

§ 26.

W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, przyjmuje ona spadek z dobrodziejstwem inwentarza lub go odrzuca.

§ 27.

Gospodarka finansowa jest prowadzona według przepisów finansowych i administracyjnych dla danego typu działalności oraz zasad ustalonych w regulaminie, w którym w szczególności będą określone zasady podziału dochodu z działalności gospodarczej na fundusze, rodzaje funduszy i zasady ich tworzenia oraz wykorzystywania.

§ 28.

Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całością majątku.

§ 29

Zabronione jest:

 1. Udzielanie pożyczek lub zabezpieczanie zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do jej fundatorów, członków Organów Fundacji lub pracowników oraz osób, z którymi fundatorzy, członkowie Organów Fundacji oraz pracownicy Fundacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli (zwanych dalej “Osobami Bliskimi”).
 2. Przekazywanie majątku Fundacji na rzecz ich fundatorów, członków Organów Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich Osób Bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
 3. Wykorzystywanie majątku Fundacji na rzecz fundatorów, członków Organów Fundacji lub pracowników oraz ich Osób Bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego.
 4. Zakup towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą fundatorzy, członkowie Organów Fundacji lub pracownicy Fundacji oraz ich Osób Bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

Rozdział V: Zmiany statutu

§ 30.

Zmiana statutu nie może dotyczyć istotnych zmian celu Fundacji.

§ 31.

Zmiana statutu dokonywana jest uchwałą Rady Fundacji w trybie określonym w § 13 ust.6.

Rozdział VI: Likwidacja Fundacji

§ 32.

 1. Fundacja ulega likwidacji w przypadkach ustawowych, gdy Rada Fundacji tak postanowi.

 2. Momentem decydującym o likwidacji z powodu wyczerpania środków finansowych i majątku Fundacji, jest stan niewypłacalności Fundacji wyrażający się tym, że według bilansu majątek Fundacji nie wystarcza na pokrycie zobowiązań.

 3. W przypadkach określonych w pkt.1 niniejszego paragrafu Rada Fundacji zobowiązana jest stwierdzić stan likwidacji. Likwidacje przeprowadza Zarząd lub likwidator powołany przez Radę.

 4. Majątek Fundacji w przypadku likwidacji ulega przeznaczeniu na cele podobne do celów Fundacji. W tych granicach Rada Fundacji może przewidywać podział tego majątku, jak również nieodpłatne przekazanie poszczególnych składników jednostkom organizacyjnym i prawnym, realizującym cele Fundacji.

 5. O stwierdzeniu likwidacji oraz o przeznaczeniu majątku Fundacja zawiadamia Ministra nadzorującego.

Rozdział VII: Postanowienia szczególne

§ 33.

Fundacja może ustanawiać odznaki, medale i tytuły honorowe oraz przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom i instytucjom zasłużonym dla celów obranych przez nią lub dla samej Fundacji. Wyróżnienia te ustanawia Rada. Zasady oraz tryb przyznawania tych wyróżnień określa Rada na wniosek Zarządu.