KRS: 0000166381 >> Nr konta: 77 1050 1012 1000 0090 3123 4173

DLA DZIECI II

DLA DZIECI II

Projekt Dla Dzieci II  był realizowany przez Fundację Rozwoju Dzieci we współpracy z Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności w okresie kwiecień 2007 – maj 2009.

Cel

Celem projektu było wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci w wieku 3-10 lat z terenów wiejskich poprzez tworzenie jak najlepszego środowiska rozwojowego i podnoszenie jakości edukacji elementarnej oraz budowanie społecznej świadomości znaczenia wczesnej edukacji elementarnej  oraz upowszechnianie wiedzy, wzorców i modeli pokazujących praktyczne rozwiązania.

W projekcie uczestniczyły 23 organizacje pozarządowe z terenu całej Polski, 15 gmin wiejskich i wiejsko-miejskich.

Najważniejsze efekty:

– Wydaliśmy 7 numerów internetowego kwartalnika „Początki”, który rozesłaliśmy do blisko 700 organizacji pozarządowych, gmin wiejskich, trenerów i konsultantów Fundacji.

– Koordynowaliśmy prace Partnerstwa na rzecz Rozwoju i Edukacji Małych Dzieci. Partnerstwo to ruch społeczny, którego celem jest nagłaśnianie, promowanie i działania rzecznicze zmierzające do upowszechnienia różnorodnych form wspierania rozwoju i edukacji dla małych dzieci. Dla członków Partnerstwa zorganizowaliśmy 3 spotkania robocze, podczas których powstały dokumenty programowe Partnerstwa, dokonano wyboru Zespołu Koordynującego i zaplanowano dalsze działania oraz dwa warsztaty przygotowujące do tworzenia modelowych wniosków na działania popularyzujące wczesną edukację i podnoszące jej jakość; w I warsztacie uczestniczyło 25 osób z 16 organizacji, w II – 27 osób z 18 organizacji.

Partnerstwo wystosowało dwa listy w sprawie zmian aktów prawnych: do Premiera RP i Minister Pracy sprawie zmian w Kodeksie Pracy i do Minister Edukacji w sprawie tworzenia i prowadzenia innych form wychowania przedszkolnego.

– Zorganizowaliśmy 5 lokalnych konferencji promujących wczesną edukację, w których uczestniczyło 554 uczestników: w Białymstoku, Lublinie, Poznaniu (2) i Łodzi.

– Zorganizowaliśmy 2 ogólnopolskie Fora Edukacyjne, w których uczestniczyło łącznie 647 osób. Podczas Forów organizacje pozarządowe z całej Polski zaprezentowały swoją ofertę edukacyjną.

– Zorganizowaliśmy 2 seminaria międzynarodowe, w których wzięło udział 181 uczestników.

– Na nasze zlecenie kancelaria prawna przygotowała ekspertyzę z zakresu tworzenia i prowadzenia innych form wychowania przedszkolnego.

– Stworzyliśmy 6 nowych modułów szkoleniowych: 3 dla organizacji pozarządowych (Nowoczesne formy pracy z małymi dziećmi, Promowanie potrzeb edukacyjnych małych dzieci, Planowanie i prowadzenie działań w środowiskach lokalnych); 3 przygotowujące konsultantów do udzielania pomocy gminom i organizacjom pozarządowym w przygotowywaniu wniosków na działania związane z edukacją najmłodszych (Specyfika dobrych programów edukacyjnych, których odbiorcami są małe dzieci; Przygotowywanie lokalnej diagnozy potrzeb dotyczącej wspierania edukacji małych dzieci; Planowanie projektów na rzecz wspierania edukacji małych dzieci).

– Do prowadzenia szkoleń dla konsultantów i organizacji przygotowaliśmy 30 trenerów.
Wybraliśmy 24 organizacje pozarządowe i przeprowadziliśmy dla nich 3 szkolenia, w których uczestniczyło łącznie 121 osób. Wybraliśmy grupę 30 kandydatów na konsultantów i przeprowadziliśmy dla nich program szkoleniowy (4 szkolenia).

– Przeprowadziliśmy 2 konkursy dotacyjne: na monitorowanie Gminnych Strategii Edukacji Elementarnej (6 dotacji na łączną kwotę 19 800 zł) oraz na projekty wyrównujące szanse edukacyjne i podnoszące jakość edukacji elementarnej (17 dotacji na łączną kwotę 201 000 zł). Różnorodnymi działaniami realizowanymi w ramach projektów zostało bezpośrednio objętych 2 500 dzieci, rodziców i nauczycieli, pośrednio – blisko 6 000 osób.

– Przygotowaliśmy 6 nowych trenerów do moderowania szkolenia Gminna Strategia Edukacji Elementarnej.

– Pomogliśmy w stworzeniu Gminnych Strategii Edukacji Elementarnej w 16 nowych gminach, 15 gmin przyjęło strategie uchwałą Rady Gminy.

Sponsor

pafw

http://www.pafw.pl/

Kontakt

Teresa Ogrodzińska
togrodzinska[at]frd.org.pl