KRS: 0000166381 >> Nr konta: 77 1050 1012 1000 0090 3123 4173

Spynki w Łódzkiem

Spynki w Łódzkiem

Projekt ma na celu wsparcie najmłodszych dzieci z Ukrainy poprzez stworzenie dziesięciu punktów opieki w województwie łódzkim.

Obszar terytorialny

Projekt realizujemy na terenie województwa łódzkiego.

Czas realizacji

Lipiec 2022 – Czerwiec 2023

Cel

Celem tego projektu jest zapewnienie ukraińskim dzieciom i ich rodzinom wsparcia, pozwalającego na stopniową integrację ze środowiskiem, w którym się znaleźli. Jest to szczególnie ważne w przypadku dzieci wykorzenionych ze swojego pierwotnego ukraińskiego środowiska, które zostały oddzielone od części lub całości rodziny. Wsparcie kierujemy do dzieci uchodźców z Ukrainy i ich rodziców/opiekunów.

Celem projektu jest także zapewnienie Ukrainkom możliwości pracy w tworzonych punktach opieki – po wyszkoleniu otrzymają kwalifikacje do prowadzenia zajęć z dziećmi.

Odbiorcy

 • 270 dzieci w wieku do 4 lat, w wyjątkowych wypadkach – do 5 lat będzie brało udział w zajęciach 5 dni w tygodniu 8 godzin dziennie
 • 36 edukatorek przeszkolonych do pracy
 • 270 rodzin dzieci otrzyma wsparcie

Działania

W ramach projektu zaplanowane zostało stworzenie dziewięciu punktów opieki dla dzieci z Ukrainy oraz jednego centrum animacji (drop-in center) w województwie łódzkim.

Poprzez kompleksową opiekę, zajęcia i naukę opartą na zabawie wyszkolone edukatorki zapewniają dzieciom przyjazne miejsce, w którym mogą czuć bezpiecznie i rozwijać zgodnie ze swoimi potrzebami.

 • W miastach, gdzie jest najwięcej dzieci z Ukrainy (największe potrzeby) tworzymy Spynki – punkty dziennego opiekuna dla najmłodszych dzieci
 • Wyposażamy Spynki w niezbędne meble i materiały
 • Dofinansowujemy drobne prace remontowe
 • Przeprowadzamy bezpłatne kursy kwalifikacyjne dla opiekunek (160 godz.)
 • Zatrudniamy opiekunki i ubezpieczymy od odpowiedzialności cywilnej
 • Obejmujemy wsparciem psychologicznym opiekunki, rodziców i dzieci
 • Dofinansowujemy całodzienne żywienie dzieci

Efekty

 • Zwiększenie dostępu do usług opiekuńczych dla dzieci w wieku 0-4 lat w Łodzi poprzez utworzenie 9 grup Opiekunów Dziennych i 1 ośrodka drop-in
 • Rozwijanie zawodowych kompetencji kobiet z Ukrainy poprzez zapewnienie szkoleń w zakresie usług wczesnego rozwoju dziecka (ECD).
 • Opracowanie materiałów na temat kontekstowych praw dziecka i matki oraz ochrony dziecka w Polsce.
 • Stworzenie mechanizmów informacji dostosowanych do wieku, płci i możliwości odbiorców.

Sponsor

Projekt „Improving social cohesion and integration of boys and girls from Ukraine, through educational entertainment activities in the Lodz region working with both Ukrainian and Polish caregivers.” jest finansowany przez Plan International

Plan International logo

Kontakt

Ewa Rościszewska, erosciszewska[at]frd.org.pl