KRS: 0000166381 >> Nr konta: 77 1050 1012 1000 0090 3123 4173

DLA DZIECI I

DLA DZIECI I

Projekt Dla Dzieci I był realizowany przez Fundację Rozwoju Dzieci we współpracy z Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności w okresie maj 2005 – czerwiec 2006.

Cel

Celem projektu było wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci w wieku 3-10 lat z terenów wiejskich poprzez tworzenie jak najlepszego środowiska rozwojowego i podnoszenie jakości edukacji elementarnej.

Projekt adresowany był do organizacji pozarządowych z całej Polski, 7 gmin wiejskich i wiejsko-miejskich oraz wszystkich osób zainteresowanych wczesną edukacją.

Najważniejsze efekty:

  • Forum organizacji pozarządowych 2006
    Zorganizowaliśmy międzynarodowe seminarium prezentujące nowe trendy pedagogiczne wczesnej edukacji dla ponad 150 przedstawicieli środowisk akademickich, NGO oraz placówek doskonalenia nauczycieli oraz I Forum Edukacyjne „Razem dla dzieci”, podczas którego 32 organizacje pozarządowe prezentowały swoją ofertą programową dla ponad 650 osób nauczycieli, przedstawicieli NGO oraz samorządowców.

Z organizacji, które uczestniczyły w Forum wyłoniła się Grupa Inicjatywna, która rozpoczęła prace nad stworzeniem Partnerstwa na rzecz Rozwoju i Edukacji Małych Dzieci.

  • Publikacje

„Małe dziecko w Polsce – raport o sytuacji edukacji elementarnej” pod redakcją dr hab. Tomasza Szlendaka.

To pierwszy w Polsce całościowy raport zawierający diagnozę sytuacji edukacyjnej dzieci w wieku 0-10 lat. Na potrzeby Raportu przeprowadzone zostały badania dotyczące polityki oświatowej wobec małych dzieci, zaś zespół naukowców: socjologów, psychologów, pedagogów i prawników przygotował 11 rozdziałów tematycznych poświęconych różnym aspektom wczesnej edukacji. Perspektywę ekspertów uzupełniliśmy rekomendacjami polskich organizacji pozarządowych oraz przykładami „dobrych praktyk” Unii Europejskiej i Polski. Zachęcamy do lektury raportu pod tym linkiem.

„Małe dziecko w Polsce – doświadczenia organizacji pozarządowych”

Publikacja zawiera przykłady 13 „dobrych praktyk” z zakresu pracy z dziećmi wypracowanych przez organizacje pozarządowe w Polsce oraz adresową bazę danych pracujących na rzecz  małych dzieci. Liderzy organizacji opowiadają o sprawdzonych rozwiązaniach, które udało im się wypracować. Dzielą się pomysłami i mówią o sukcesach w realizacji misji swoich organizacji. Publikacja prezentuje różnorodne działania: od programów szkoleniowych, akcji artystycznych, przez upowszechnianie form wczesnej edukacji aż do przykładów wprowadzania rozwiązań systemowych. Zachęcamy do lektury publikacji pod tym linkiem.

„Małe dziecko w naszej gminie – jak podnieść jakość edukacji elementarnej”
Opublikowaliśmy poradnik prezentujący modelowy program współpracy władz gminnych i społeczności lokalnej na rzecz edukacji małych dzieci.  Zachęcamy do lektury publikacji pod tym linkiem.

  • Pilotażowy program podnoszenia jakości edukacji elementarnej

W programie uczestniczyło 7 Gmin (Barciany, Cekcyn, Główczyce, Jastków, Myszyniec, Stoszowice i Żyrzyn). Na terenie każdej z nich przeprowadziliśmy cykl szkoleń i warsztatów dla nauczycieli, rodziców oraz społeczności gminnych z zakresu adaptacji dzieci do szkoły, tworzenia gminnych strategii edukacji elementarnej oraz tworzenia systemu samodoskonalenia nauczycieli. Wszystkie szkolenia były innowacjami metodycznymi na polskim rynku szkoleń dla nauczycieli i społeczności lokalnych. Do prowadzenia szkoleń przygotowaliśmy grupę 13 trenerów. Na terenie gmin przeprowadziliśmy łącznie 47 spotkań szkoleniowych i seminariów, w których uczestniczyły łącznie 704 osoby, w tym 320 nauczycielek edukacji elementarnej. We wszystkich gminach powstały – i zostały przyjęte uchwałą Rad Gmin – Gminne Strategie Edukacji Elementarnej. Stworzono 13 programów ułatwiających adaptację dzieci do szkoły, wdrożono 2 programy współpracy z rodzicami, powstały 2 nauczycielskie koła samokształceniowe.

Przyznaliśmy 10 dotacji na łączną kwotę 178.042 zł na wdrożenie elementów wypracowanych w Strategiach Edukacji Elementarnej. W działaniach przeprowadzonych w ramach dotacji uczestniczyło bezpośrednio 1.500 osób, pośrednio – 4.100 osób – dzieci, rodziców, nauczycieli i instruktorów świetlic, liderów młodzieżowych i innych członków lokalnej społeczności. W 6 gminach prowadzono systematyczne zajęcia dla dzieci w wieku 3-5 lat nie uczęszczających do przedszkola; powstało 7 Grup Zabawowych dla dzieci do 3 lat i ich rodziców; powstały 2 Ośrodki Przedszkolne oraz punkt biblioteczny; utworzono 3 skwerki, przy których rodzice organizują zajęcia dla dzieci; przeprowadzono diagnozę logopedyczną ponad 260 dzieci, 145 z nich uczestniczyło w terapii logopedycznej. W warsztatach dla osób pracujących z dziećmi i rodziców uczestniczyło 110 osób.

Sponsor

pafw

http://www.pafw.pl/

Kontakt

Teresa Ogrodzińska
togrodzinska[at]frd.org.pl