KRS: 0000166381 >> Nr konta: 77 1050 1012 1000 0090 3123 4173

OJCOWIE I DZIECI

OJCOWIE I DZIECI

Projekt wynika z doświadczeń Fundacji Komeńskiego związanych z tworzeniem Grup Zabawowych. Pomimo zachęt w spotkaniach Grup Zabawowych uczestniczą przede wszystkim matki. Ojcowie pojawiają się incydentalnie. Ponieważ uważamy, że odpowiedzialność za wychowywanie dzieci w równym stopniu dotyczy matek i ojców zależy nam na tym, żeby ojcowie przekonali się, że mogą równie dobrze jak matki zajmować się dziećmi i wspierali kobiety w powrocie do pracy.

Cel:

Celem projektu było badanie potrzeb ojców związanych z wychowaniem małych dzieci. Badanie miało na celu poznanie doświadczeń i opinii ojców związanych z wychowaniem dzieci oraz analizę potrzeb szkoleniowych ojców w zakresie wspierania rozwoju i wychowania dzieci.

Czas trwania:

październik – grudzień 2014

Działania:

W ramach badania obyły się wywiady grupowe wśród ojców dzieci uczestniczących w Grupach Zabawowych (Warszawa, Niwiska, Biecz), wywiady z trenerami prowadzącymi warsztaty dla ojców oraz ankieta internetowa skierowana dla matek i ojców dzieci od 0 do 5 lat.

Efekty:

Raport „Ojcowie i dzieci. Badanie potrzeb ojców związanych z wychowywaniem małych dzieci”

Okladka Raport Ojcowie i dzieci

Publikacja „Ojcowie małych dzieci”

Okladka Ojcowie małych dzieci

  • Dwa zogniskowane wywiady grupowe z ojcami (15 ojców)
  • Dwa wywiady z trenerami pracującymi z ojcami (2 trenerów)
  • Ankieta dla Animatorek Grup Zabawowych (15 ankiet wypełnionych)
  • Ankieta internetowa dla matek i ojców (136 ankiet wypełnionych przez matki i 94 ankiety wypełnione przez ojców)

Dobry ojciec – wypowiedzi z wywiadów z ojcami:

„Chodzi o to, żeby umieć tak nawiązać kontakt, żeby te dzieci zawsze mogły liczyć na ojca: czy do szkoły pójdzie, czy przy chorobie przytuli, czy przyniesie jedzenie, czy przyniesie cukierka. Żeby to budowało taką więź z ojcem, żeby ten ojciec kiedyś był obdarzony szacunkiem i żeby dzieci wiedziały, że zawsze na tym tacie można polegać. Zawsze tata pomoże, czy będę płakać, czy będę się śmiać zawsze tata jest. Czyli to wszystko, na co brakuje czasu dzisiaj.”

„Potrzebne są takie warsztaty, które by uczyły, jak zdobywać taką więź, coś innego niż nam się wydaje, bo nam się wydaje, że jest dobrze, że to potrafimy, więc na to jest niepotrzebne. Ale czasami widzę, że się i tak robi szereg różnych błędów.”

Wypowiedź z ankiet dla animatorek Grup Zabawowych:

„Uważam, że w naszym kraju ojcowie potrzebują poczucia większej aprobaty i akceptacji, iż ojciec to również czynny uczestnik życia swojego dziecka.”

Wnioski z badania – fragment Raportu ewaluacyjnego:

„Badani ojcowie w większości współdzielą z matkami obowiązki związane z opieką nad dzieckiem. Mają świadomość, że ich rola w rodzinie nie może się ograniczać tylko do zarabiania pieniędzy. Chociaż ojcowie deklarują, że zajmują się swoimi dziećmi, lubią spędzać z nimi czas, to jednocześnie doświadczają trudności z tym związanych.

Ojcowie wiedzą, że dobrą relację z dzieckiem tworzy się spędzając z nim czas, angażując się w zabawę, rozmowy z dzieckiem. Ważne jest też poczucie bezpieczeństwa, jakie daje dziecku ojciec. Część ojców uczestniczyła już w szkoleniach dotyczących rozwoju i wychowania dzieci i ocenia je z perspektywy czasu jako przydatne. Jednak większość badanych nie ma żadnych doświadczeń w tym zakresie.

Potrzebne są różne formy wsparcia dla ojców. Najbardziej podstawową formą jest Grupa Zabawowa dla ojców i dzieci prowadzona przez Animatora – mężczyzną. Jest to najbardziej optymalna forma zajęć, podczas których ojcowie w bezpiecznych warunkach rozwijają swoje kompetencje, uczą się na doświadczeniach innych ojców, ale też mają szanse uświadomić sobie swoje potrzeby szkoleniowe.

Potrzebne są też inne szkolenia, np. cykliczne warsztaty tylko dla ojców, podczas których omawiane są kolejne zagadnienia związane z ojcostwem, a nawet grupy wsparcia dla ojców, podczas których kładzie się nacisk na wymianę doświadczeń.

Oprócz szkoleń konieczne jest dalsze kształtowanie świadomości społecznej na temat roli współczesnego ojca. Szczególnie ważne są działania skierowane do matek, tak aby dawały ojcom większą swobodę w budowaniu relacji z dziećmi oraz motywowały ojców do dalszego rozwoju.

Sponsor:

Heinrich-Böll Stiftung w Warszawie

Logo FHB_PL