KRS: 0000166381 >> Nr konta: 77 1050 1012 1000 0090 3123 4173

OD SERCA DLA DZIECKA

OD SERCA DLA DZIECKA

Doświadczenia zdobyte podczas realizacji Programu Rozwoju Małego Dziecka  oraz wejście w życie tzw. ustawy żłobkowej, która – choć ułatwiła zakładanie nowych form prawnych opieki żłobkowej – nie precyzowała w jaki sposób ową opiekę sprawować dały impuls do stworzenia programu “Od serca dla dziecka”.

Cel

Cele Programu to:

 • zwiększenie szans rozwojowych małych dzieci ze szczególnym uwzględnieniem dzieci mieszkających na terenach wiejskich, przez stworzenie różnorodnych możliwości opieki i edukacji,
 • podniesienie wiedzy rodziców nt. prawidłowego rozwoju fizycznego i intelektualnego dzieci,
 • zwiększenie świadomości znaczenia wczesnej edukacji małych dzieci w społeczeństwie, szczególnie wśród rodziców i władz samorządowych,
 • zwiększenie kompetencji osób opiekujących się i kształcących małe dzieci,
 • zwiększenie kompetencji wychowawczych i umiejętności współpracy wśród rodziców małych dzieci,
 • aktywizacja i wsparcie lokalnych grup działających na rzecz dzieci,
 • promocja nowoczesnych metod wychowania i edukacji małych dzieci.

Działania

 • przeprowadzenia badania postaw matek wobec rozwoju dziecka do trzeciego roku życia
 • opracowanie standardów jakości opieki i edukacji dzieci do lat 3,
 • przeszkolenie opiekunów dzieci
 • zachęcenie rodziców z gmin wiejskich do zakładania Grup Zabawowych.

Czas realizacji

czerwiec 2011 – maj 2013

Efekty

 • powstała publikacja nt. standardów jakości opieki i edukacji dzieci do lat 3
 • przeprowadzono cykl 10 lokalnych seminariów, po jednym w każdej gminie biorącej udział w projekcie, promujących potrzeby żywieniowe i edukacyjne dzieci. W czasie spotkań przedstawiano również standardy jakości opieki i wspierania rozwoju dzieci do lat 3 oraz ideę Grup Zabawowych,
 • przeszkolono 183 opiekunów, 397 rodziców,
 • założono 80 Grup Zabawowych,
 • Programem zostało objętych 758 dzieci.

SPONSOR

Fundacja NUTRICIA, www.fundacjanutricia.pl

Kontakt

Fundacja Rozwoju Dzieci
frd[at]frd.org.pl
tel. 22 881 15 80