KRS: 0000166381 >> Nr konta: 77 1050 1012 1000 0090 3123 4173

DLA DZIECI III

DLA DZIECI III

Projekt Dla Dzieci III był realizowany przez Fundację Rozwoju Dzieci we współpracy z Polsko- Amerykańską Fundacją Wolności w okresie lipiec 2009 – czerwiec 2010.

Cel

Celem projektu było wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci w wieku 3-10 lat z terenów wiejskich poprzez tworzenie jak najlepszego środowiska rozwojowego i podnoszenie jakości edukacji elementarnej oraz budowanie społecznej świadomości znaczenia wczesnej edukacji elementarnej  oraz upowszechnianie wiedzy, wzorców i modeli pokazujących praktyczne rozwiązania.

Najważniejsze efekty:

– Publikacje

„Inwestujmy w małe dzieci – Gminne Strategie Edukacji”

Publikacja pokazuje  jak ważną funkcję w wyrównywaniu szans edukacyjnych i podnoszeniu jakości edukacji na terenach wiejskich mogą pełnić gminne strategie edukacji, obejmujące wszystkie szczeble edukacji – od przedszkola do gimnazjum. Opisujemy krok po kroku partycypacyjny model tworzenia strategii, w którym uczestniczą przedstawiciele władz samorządowych, instytucji gminnych, przedszkoli, szkół, organizacji pozarządowych, a także lokalni przedsiębiorcy i rodzice. Zachęcamy do lektury publikacji pod tym linkiem.

„Inwestujmy w małe dzieci – dobre praktyki organizacji pozarządowych”

Publikacja promuje dokonania organizacji działających na rzecz małych dzieci. Pokazujemy w nim jak ważną funkcję pełnią organizacje pozarządowe w swoich środowiskach lokalnych, w jaki sposób starają się pomóc rodzicom i samorządom lokalnym w tworzeniu dobrych warunków rozwojowych dla najmłodszych obywateli. Publikacja prezentuje modelowe rozwiązania wypracowane przez 14 organizacji pozarządowych – członków Partnerstwa na rzecz Rozwoju i Edukacji Małych Dzieci. Zachęcamy do lektury publikacji pod tym linkiem.

Raport „Edukacja małych dzieci – standardy, bariery, szanse” pod redakcja prof. Anny Gizy

Raport jest wynikiem kilkuetapowego procesu gromadzenia wiedzy na temat barier dostępu do wysokiej jakości wczesnej edukacji w Polsce. Zachęcamy do lektury raportu pod tym linkiem.

– We współpracy z gminami i organizacjami pozarządowymi przeprowadziliśmy 6  regionalnych seminariów i debat promujących tworzenie gminnych strategii edukacyjnych oraz rolę organizacji pozarządowych w kształtowaniu lokalnej polityki w obszarze edukacji wczesnodziecięcej. Łącznie uczestniczyło w nich 528 osób, w tym przedstawiciele 74 organizacji pozarządowych i 43 gmin wiejskich.

– Zorganizowaliśmy ogólnopolską konferencję  pt. „Edukacja małych dzieci: standardy, bariery, szanse”, w której uczestniczyło ponad 120 przedstawicieli władz centralnych, przedstawiciele NGOs, władz samorządowych, uczelni wyższych, kuratoriów oświaty, a także żłobków, przedszkoli i szkół podstawowych.

– We współpracy z konsultantami i trenerami Fundacji Rozwoju Dzieci opracowaliśmy 20 wniosków modelowych, ułatwiających samorządom i organizacjom pozyskanie funduszy unijnych na cele związane z upowszechnianiem i podnoszeniem jakości wczesnej edukacji.

Sponsor

pafw

http://www.pafw.pl/

Kontakt

Teresa Ogrodzińska
togrodzinska[at]frd.org.pl