KRS: 0000166381 >> Nr konta: 77 1050 1012 1000 0090 3123 4173

GRUPY ZABAWOWE PLUS

GRUPY ZABAWOWE PLUS

Dla młodych mam powrót do pracy czy jej znalezienie po przerwie związanej z urodzeniem i/lub wychowaniem dziecka nie jest łatwe. Napotykają one szereg barier, zarówno systemowych, społecznych, jak i psychologicznych. Ten szczególny moment w ich życiu osobistym i zawodowym wymaga odpowiedniego wsparcia. Wykorzystaliśmy potencjał Grup Zabawowych* do rozbudzenia w młodych matkach aspiracji zawodowych oraz zaplanowania własnego rozwoju.

—-
* Grupy Zabawowe to spotkania dla małych dzieci i ich rodziców lub opiekunów pod merytoryczną opieką animatora.

Obszar terytorialny

Projekt miał charakter pilotażowy, był więc realizowany w mikroskali na terenie dwóch gmin: Olszyna (gmina miejsko-wiejska, woj. dolnośląskie) oraz Luzino (gmina wiejska, woj. pomorskie).

Partnerzy

Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych www.fise.org.pl
Miasto i Gmina Olszyna www.olszyna.pl
Gmina Luzino www.luzino.eu/pl/start/

Czas realizacji

Luty–czerwiec 2018 r.

Cel

Chcieliśmy, żeby młode niepracujące matki mogły i umiały zainicjować działania, pozwalające im odnaleźć się na rynku pracy. Uczestniczkom projektu zapewniliśmy przestrzeń i wsparcie merytoryczne do planowania swojej przyszłości zawodowej.

Uczestniczki

W projekcie wzięło udział 12 młodych matek, uczęszczających na spotkania Grup Zabawowych, które myślały o podjęciu pracy, dającej im satysfakcję oraz pozwalającej odpowiedzieć na ich indywidualne potrzeby.

Działania

  • Przygotowaliśmy 2 animatorki Grup Zabawowych (GZ) do przeprowadzenia z młodymi matkami ośmiu tematycznych spotkań GZ dotyczących m.in. zainteresowań, mocnych stron i umiejętności młodych mam oraz rozpoznawania możliwości lokalnego rynku pracy.
  • Uczestniczki projektu wzięły udział w 32-godz. szkoleniu „Super mama – super niania” dotyczącym profesjonalnej opieki nad małymi dziećmi oraz otrzymały poradnik „Pracujące mamy z Grup Zabawowych – dobre przykłady” pokazujący jak łączyć role rodzinne z pracą zawodową.
  • Przygotowaliśmy też specjalne narzędzie, ułatwiające matkom wzajemne wspieranie się przy szukaniu/podjęciu pracy. Mamy przetestowały je, dzięki czemu zyskały czas na kolejne kroki związane z wejściem/powrotem na rynek pracy.

Efekty

Testowane rozwiązanie rozszerzyło funkcję Grup Zabawowych – zintegrowało matki wokół ich potrzeb, związanych nie tylko z wychowywaniem dzieci, ale także rozwojem osobistym i zawodowym, tworząc grupę wsparcia. Pomogło to w podtrzymywaniu motywacji kobiet do planowania i podejmowania zmian. Udział w projekcie podniósł poczucie własnej wartości uczestniczek, zwiększył ich umiejętności organizacyjne, pozwolił na określenie mocnych stron, umiejętności i zainteresowań. Uczestniczki odważniej myślały o przyszłości, rozwoju zawodowym w oparciu o swoje możliwości oraz lokalne potrzeby. W ramach projektu nauczyły się także opiekowania innymi dziećmi, mogły naprzemiennie się nimi zajmować, zyskując czas na planowanie swojej przyszłości, a w dalszej konsekwencji na podjęcie pracy lub doskonalenie własnych zawodowych kompetencji.

Sponsor

Projekt Grupy Zabawowe Plus sfinansowany został z projektu grantowego „TransferHUB – generowanie, wsparcie grantowe i inkubacja innowacji społecznych. Przejście z systemu edukacji do aktywności zawodowej” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.1 Innowacje społeczne przez Fundację Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych

 logotypy

Kontakt

Dominik Kmita dkmita[at]frd.org.pl