KRS: 0000166381 >> Nr konta: 77 1050 1012 1000 0090 3123 4173

CENTRUM DZIECKA I RODZINY ORIFLAME – JASTKÓW

CENTRUM DZIECKA I RODZINY ORIFLAME – JASTKÓW

Usługi opiekuńczo-edukacyjne dla rodzin z małymi dziećmi należą do zadań własnych gminy ale gminy nie mają obowiązku prowadzenia takich usług. W efekcie dzieci od urodzenia do 3-4 lat mieszkające na wsiach najczęściej są „niewidzialne”. Poważną przeszkodą w tworzeniu lokalnych zintegrowanych usług jest struktura organizacyjna. Zadania gminy w obszarze pomocy społecznej, edukacji, zdrowia, kultury mają oddzielne (resortowe) ścieżki finansowania, co prowadzi do sektorowości usług, braku kontaktu pomiędzy instytucjami i trudności w łączenia budżetów poszczególnych instytucji. Naszą odpowiedzią na ten problem są Centra Dziecka i Rodziny.

Cel

Stworzenie w gminie Jastków Centrum Dziecka i Rodziny, którego zadaniem będzie integracja usług dla dzieci i rodzin, w tym zagrożonych wykluczeniem społecznym, podnoszenie umiejętności wychowawczych rodziców oraz zapewnienie dzieciom dobrego startu edukacyjnego.

Czas i miejsce

Projekt realizujemy w okresie: styczeń – czerwiec 2017 na terenie wiejskiej gminy Jastków (woj. Lubelskie).

Odbiorcy

  • Dzieci w wieku do 6 lat i ich rodzice uczestnicząc w różnych zajęciach edukacyjnych;
  • Przedstawicieli społeczności lokalnej zaangażowani w tworzenie lokalnej diagnozy potrzeb.

Działania

  • Przeprowadzenie partycypacyjnej diagnozy potrzeb rodzin z małymi dziećmi, w którą zaangażowani będą przedstawiciele instytucji gminnych, organizacji pozarządowych oraz rodzice.
  • Szkolenie dla bibliotekarek, instruktorek i nauczycielek przygotowujące do  prowadzenia zajęć edukacyjnych dla małych dzieci i ich rodziców.
  • Prowadzenie zajęć edukacyjno-rozwojowych dla dzieci i rodziców, w tym Grup Zabawowych.
  • Wyposażenie Grup Zabawowych w materiały i pomoce edukacyjne.

Planowane rezultaty

  • Przygotowanie raportu na temat potrzeb rodzin małych dzieci wraz z rekomendacjami.
  • Powołanie Centrum Dziecka i Rodziny w Jastkowie planującego i koordynującego ofertę edukacyjna dla małych dzieci i rodziców.
  • Przygotowanie 20 animatorek do prowadzenia zajęć dla dzieci i rodziców.
  • Stworzenie 4 Grup Zabawowych.

Partnerzy

Gmina Jastków

Sponsor

Projekt realizujemy dzięki darowiźnie ORIFLAME

Kontakt

Dominik Kmita
dkmita[at]frd.org.pl