Dzieci w Europie nr 21 Wzmacnianie kompetencji dzieci , rodziców oraz kadry pracującej z małymi dziećmi

Wzmacnianie kompetencji dzieci, rodziców oraz kadry pracującej z małymi dziećmi

Głos dzieci, rodziców i nauczycieli – czyli debata o kompetencjach.

Zapraszamy do lektury jubileuszowego numeru „Dzieci w Europie” w dziesięciolecie istnienia naszego pisma! Jest to zarazem dziesiąta rocznica  wzajemnej współpracy i wymiany doświadczeń. Dzięki nim nasz magazyn – wydawany w 15 językach w całej Europie – stał się istotnym źródłem informacji i analiz, oraz inspiracją dla różnorodnych przedsięwzięć podejmowanych na rzecz poprawy życia najmłodszych obywateli kontynentu.

Jednym z naszych głównych celów było stworzenie forum wymiany informacji i poglądów. Obecny numer pisma, poświęcony debacie o kompetencjach, wpisuje się w tę koncepcję.

Zawsze interesowały nas także kwestie związane z formułowaniem zasad polityki i ich praktyczną realizacją na szczeblu unijnym i krajowym. Również w tym przypadku mamy co świętować – 20 maja 2011 roku rządy państw UE uzgodniły, że zwrócą szczególną uwagę na najmłodszych obywateli Europy w celu upowszechnienia przystępnych cenowo, łatwo dostępnych i dobrych pod względem jakości programów wczesnej edukacji i opieki. Oznacza to znaczny postęp w wypełnianiu założeń z Barcelony i nie pozostawia wątpliwości, że celem, do którego należy dążyć, jest zapewnienie małym dzieciom fachowej opieki w pełnym wymiarze godzin. Wszechstronną wizję polityki wobec najmłodszych zawierają Konkluzje Rady UE odwołujące się do wydanego przez Komisję UE komunikatu pt. „Wczesna edukacja i opieka nad dzieckiem”.

W ciągu 10 lat my wszyscy (osoby pracujące z dziećmi, rodzice i przedstawiciele władz) wiele się nauczyliśmy. W tym numerze rozważamy kwestę kompetencji z perspektywy wszystkich zainteresowanych – również, oczywiście, dzieci. Przyjęliśmy postawę krytyczno-życzliwą, uznając, że kompetencje nie stanowią zestawu mierzalnych umiejętności, lecz są fundamentem uniwersalnych kwalifikacji pedagogicznych, które pomagają najmłodszym w rozwoju ich zdolności.

Wprowadzeniem do debaty jest artykuł wstępny redaktorów tego numeru, czyli Jana Peetersa z Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gandawskiego i Stiga G. Lunda, specjalnego doradcy duńskiego związku nauczycieli przedszkolnych i pedagogów BUPL oraz redaktora duńskiej wersji naszego magazynu.

Mam nadzieję, że przedstawione w numerze artykuły przydadzą się Państwu w pracy. Wszystkim Czytelnikom życzymy powodzenia w działaniu na rzecz poprawy jakości programów dla dzieci w ich własnych krajach.

Helena Burić
Open Academy Step by Step, Chorwacja
Redaktorka naczelna

POBIERZ NUMER 21 DZIECI W EUROPIE