Małe dziecko w Polsce. Raport

Raport zawiera diagnozę sytuacji edukacyjnej dzieci w wieku 0-10 lat. Na potrzeby Raportu przeprowadzone zostały badania dotyczące polityki oświatowej wobec małych dzieci, zaś zespół naukowców: socjologów, psychologów, pedagogów i prawników przygotował 11 rozdziałów tematycznych poświęconych różnym aspektom wczesnej edukacji. Perspektywę ekspertów uzupełniliśmy rekomendacjami polskich organizacji pozarządowych oraz przykładami „dobrych praktyk” Unii Europejskiej i Polski.

Raport składa się z następujących rozdziałów:
1. mgr Anna Blumsztajn, dr hab. Tomasz Szlendak – Jakość kapitału ludzkiego i wyrównywanie szans edukacyjnych
2. dr Marek Andrzejewski, dr Marek Budajczak – Uwarunkowania prawne edukacji elementarnej
3. prof. Andrzej Zybertowicz, mgr Piotr Stankiewicz – Polityka państwa a edukacja małych dzieci
4. dr Anna Kienig – Edukacja przedszkolna
5. mgr Maciej Jabłoński – Edukacja wczesnoszkolna (klasy I-III)
6. dr Małgorzata Żytko – Kształcenie i doskonalenie nauczycieli
7. dr Barbara Murawska – Dzieci z grup edukacyjnego ryzyka
8. dr Agnieszka Olechowska – Dostęp do edukacji dzieci o specjalnych potrzebach
9. dr Dorota Misiejuk – Dzieci mniejszości narodowych i imigrantów
10. dr hab. Maria Mendel – Rodzina a edukacja małego dziecka
11. dr Mikołaj Herbst – Finansowanie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

POBIERZ