Edukacja przedszkolna: pytanie o demokrację

Publikacja jest rezultatem prowadzonych badań w ramach projektu Analiza podstawy programowej dla przedszkoli. Z przeprowadzonych pilotażowych badań wyłania się dość niejednoznaczny obraz podejścia nauczycielek i nauczycieli przedszkola do podstawy programowej i programów wychowania przedszkolnego. Z jednej strony badane osoby twierdzą, że o jakości edukacji przedszkolnej decyduje odpowiadanie na potrzeby rozwojowe dzieci i włączanie ich w proces decyzyjny, ale z drugiej strony nie angażują dzieci w planowanie działań, na przykład poprzez dowiadywanie się w innej formie niż obserwacja, co chciałyby robić. Projekt realizowany był pod honorowym patronatem Rzecznika Praw Dziecka.

Pobierz