Edukacja na Wychodnym
jako innowacja

 

Przedstawiamy Państwu opartą na badaniach propozycję edukacji dzieci w środowisku przyrodniczym organizowanej jako pogłębienie i uzupełnienie nauczania odbywającego się w budynku szkoły lub przedszkola.

Ten rodzaj edukacji nazwaliśmy „Edukacją na Wychodnym”, bo stanowi ona fundament  programu „Dzieci mają wychodne” rozpoczętego przez Fundację Rozwoju Dzieci w marcu 2021 r. 

Edukacja na wychodnym nie polega na tworzeniu nowego programu dydaktyczno-wychowawczego. Wychodzenie z dziećmi w środowisko przyrodnicze powinny być zaplanowane jako część istniejącego programu edukacyjnego grupy przedszkolnej lub klasy szkolnej. Program nauczania musi być zgodny z podstawami programowymi dla danego etapu edukacji. Proponujemy następującą definicję edukacji na wychodnym:

Warunki środowiska przyrodniczego spełniają wszystkie tereny zielone: lasy, łąki, działki, ogrody, otoczenie rzek, ale też naturalne place zabaw, parki czy nawet niewykorzystany teren przynależący do szkoły lub samorządu lokalnego, i przeznaczony do używania przez dzieci. Edukacja na wolnym powietrzu może odbywać się również na wycieczkach terenowych.

Ponieważ edukacja w środowisku przyrodniczym realizuje wytyczne, cele oraz dotyczy treści określonych w podstawie programowej, może być realizowana jako innowacja organizacyjno-metodyczna.

Organizacyjna, bo wprowadza regularne (zależnie od decyzji placówki – raz lub więcej razy w tygodniu) wyjścia z klasą/grupą poza placówkę w celu prowadzenia zajęć programowych. Metodyczna, bo wprowadza się nowe metody pracy z dziećmi oraz nowe pomoce dydaktyczne – można powiedzieć, że pomocą dydaktyczną staje się otaczająca przyroda. Innowacja ma też charakter innowacji wychowawczej, ponieważ kolejnym z jej celów jest integracja i wzmocnienie relacji z nauczycielem oraz między dziećmi osłabionych pandemią Covid-19 .

Program „Edukacji na wychodnym” jest w wielu punktach odpowiedzią na wytyczne w opracowanym przez  MEiN dokumencie  „Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2021/2022”, które stają się podstawą nadzoru Kuratoriów Oświaty (patrz Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2021/2022 – komentarz Fundacji).

Informacje umieszczone na naszej stronie mają być pomocą i inspiracją dla nauczycieli decydujących się na realizowanie części podstawy programowej w środowisku przyrodniczym.

W przypadku wprowadzenia innowacji w placówce
wszelkie prawa autorskie należą do nauczycielek/nauczycieli, prowadzących zajęcia z dziećmi.
Mamy jedynie prośbę o powoływanie się na Fundację Rozwoju Dzieci jako źródła inspiracji działań
oraz przesłanie nam wyników ewaluacji na adres wychodne@frd.org.pl.
Chcemy dzielić z Wami radość i nagłaśniać efekty 🙂

 

Przydatne materiały:

  • Edukacja w środowisku przyrodniczym – wskazówki wynikające z przeglądu teorii i badań – pobierz >
  • Realizacja podstawy programowej w środowisku przyrodniczym przedszkole – pobierz >>
  • Realizacja podstawy programowej w środowisku przyrodniczym klasy I-III – pobierz >>
  • Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2021/2022 komentarz Fundacji – pobierz >>
  • Praktyczne porady dotyczące innowacji – pobierz >>
  • Przykładowa karta innowacji – pobierz >>