KRS: 0000166381 >> Nr konta: 77 1050 1012 1000 0090 3123 4173

Aktualności

Zabierz dzieci do lasu! Organizujemy czerwcowe wyzwanie #dziecimająwychodne

<<<Gdy stopnie w szkole już są wystawione, a słoneczne i ciepłe dni zachęcają do spędzania czasu na świeżym powietrzu, zabierz swoją klasę lub grupę przedszkolaków na spotkanie z przyrodą.

Zorganizuj w tym tygodniu co najmniej dwa 3 godzinne wyjścia do parku lub plenerową wycieczkę do lasu. Powtórz to samo w następnym tygodniu🤩 Koniecznie zrób zdjęcia podczas każdego wyjścia i opublikuj na Facebook-u lub Instagramie swojej placówki. Pamiętaj o dodaniu hasztagu #dziecimająwychodne lub #dziecimajawychodne oraz oznaczenie profilu @FundacjaRozwojuDzieci.>> 

Z takim Wyzwaniem rozpoczynamy czerwiec – ostatni miesiąc zajęć w przedszkolach i szkołach w tym roku szkolnym. Mamy nadzieję, że nasza akcja spotka się z zainteresowaniem nauczycielek i nauczycieli, gotowych do podjęcia wyzwania. Czas spędzony z dziećmi w bliskości z naturą jest najbardziej wartościowy dla wszechstronnego rozwoju maluchów, zarówno fizycznie, jak i psychicznie. Przypominamy i niestrudzenie zachęcamy do leśnych wypraw, obserwacji przyrody, radosnego odkrywania piękna i mądrości natury, wsłuchiwania się w śpiew ptaków oraz oddychania zdrowym powietrzem w cieniu drzew.

Do zobaczenia w lesie!

REGULAMIN WYZWANIA “Dzieci mają wychodne” 

 • 1 Postanowienia ogólne 
 1. Organizatorem Wyzwania „Dzieci mają wychodne” (zwanego dalej „Wyzwaniem”) jest Fundacja Rozwoju Dzieci im. J.A. Komeńskiego, ul. Topiel 23, 00-342 Warszawa,  KRS: 0000166381
 2. Pomysłodawcą i fundatorem nagród jest Fundacja Rozwoju Dzieci im. J. A. Komeńskiego.
 3. Wyzwanie jest zadaniem ogłoszonym w mediach społecznościowych Fundacji, do realizacji na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od 1.06.2024 od godziny 12:00 do 20.06.2024 do godziny 23:59.
 4. Wyzwanie jest ogłoszone na portalu społecznościowym Facebook.com, na fanpage’u Organizatora pod adresem http://www.facebook.com/FundacjaRozwojuDzieci (zwany dalej „Fanpage”), a odbywa się poprzez zgłoszenie wysłane na adres mailowy: wychodne@frg.org.pl
 5. Wyzwanie nie jest stworzone, administrowane, wspierane ani sponsorowane przez Facebook. Facebook nie ponosi żadnej odpowiedzialności w związku z organizacją Konkursu. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook.
 • 2 Uczestnicy Wyzwania 
 1. Uczestnikiem Wyzwania (zwanym dalej „Uczestnikiem”) mogą być osoby fizyczne – nauczyciele/nauczycielki, edukatorzy/edukatorki.
 2. Uczestnik oświadcza, że:
  a. zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do Wyzwania;
  b. akceptuje warunki Regulaminu, w tym zapoznał się z klauzulą informacyjna dotyczącą przetwarzania jego danych osobowych oraz treścią dotyczącą procedury odbioru nagrody i ją w pełni akceptuje;
  c. zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu.
  d. poinformował dyrekcję placówki edukacyjnej o udziale w Wyzwaniu.
 3. W Wyzwaniu nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora i ich rodziny oraz posiadacze kont w serwisie Facebook typu „fanpage” oraz innych mających komercyjny charakter. Organizator wyklucza możliwość uczestniczenia w Wyzwaniu przez jedną osobę używającą więcej niż jednego konta osobistego.
 • 3 Zasady Wyzwania
 1. Udział w Wyzwaniu polega na umieszczeniu przez Uczestnika na kanałach w mediach społecznościowych materiałów dokumentujących wyjście (np. zdjęcie, film) z klasą/grupą uczniów/uczennic w teren zielony oraz przesłaniu linku na adres: wychodne@frd.org.pl. Zgłoszenie mailowe powinno zawierać nazwę placówki oraz liczbę uczniów/uczennic, którzy brali udział w wyzwaniu.
 2. Każdy Uczestnik może wysłać zgłoszenie jeden raz. Uczestnik zobowiązuje się do stworzenia zgłoszenia w ten sposób, że nie będzie on zawierał sformułowań powszechnie uznanych za obraźliwe, treści sprzecznych z prawem lub naruszających prawa osób trzecich, w tym ich dóbr osobistych czy praw autorskich. Uczestnik w zgłoszeniu musi podać: imię, adres mailowy, w celu nawiązania z nim kontaktu w razie wygranej w Wyzwaniu.
 3. Po zakończeniu Wyzwania, Organizator powoła minimum trzyosobową Komisję i wybierze spośród przesłanych zgłoszeń dwadzieścia, które spełniło wymogi formalne i zostały ocenione jako ciekawe. Decyzja Komisji dotycząca wyboru zwycięzców jest ostateczna i zostanie ogłoszona w ciągu 5 dni i od dnia zakończenia Wyzwania.
 4. Dla zwycięzców Wyzwania przewidziane są nagrody opisane w § 5. 
 • 4 Informacje dotyczące przetwarzania danych
 1. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników w ramach Wyzwania jest Fundacja Rozwoju Dzieci im. J. A. Komeńskiego.
 2. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do przystąpienia przez Uczestników do Wyzwania.
 3. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Wyzwania, w tym szczególności:
 4. realizacji Wyzwania;
  b. wyłonienia Zwycięzców;
  c. wydania Nagród;
  d. kontaktu ze Zwycięzcami, celem powiadomienia ich o wygranej.
  e. archiwizacji.
 5. Dane osobowe Uczestników będą przechowywane przez Organizatora tylko przez okres niezbędny do przeprowadzenia Wyzwania i wydania Nagród Zwycięzcom, tj. nie dłużej niż 60 dni po zakończeniu Wyzwania.
 6. Uczestnicy mają prawo wglądu do przetwarzanych danych, sprostowania, ich poprawiania oraz usuwania, a także wniesienia skargi do UODO jeśli uznają, iż przetwarzanie danych osobowych ich dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 7. Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, którym jest: umożliwienie uczestnikom Wyzwania wzięcia w nim udziału, umożliwienie przeprowadzenia Wyzwania, wybór zwycięzców, archiwizację dokumentów związanych z Wyzwaniem.
 8. Dane są podawane na zasadach dobrowolności,
 • 5 Nagrody 
 1. Zwycięzcy Wyzwania wybrani zgodnie z § 3 Regulaminu otrzymają imienne cyfrowo wystawione dyplomy.
 2. Zwycięzcy zostaną powiadomieni o wygranej za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej najpóźniej 5 dni po zakończeniu Wyzwania.
 • 6 Reklamacje 
 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Wyzwania, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie niezwłocznie, w czasie trwania Wyzwania, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia ogłoszenia wyników.
 2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie będzie rozpatrywana przez Organizatora.
 3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem „Dzieci mają wychodne”.
 4. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.
 • 7 Postanowienia końcowe 
 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zdyskwalifikowania Uczestników, którzy naruszyli postanowienia niniejszego Regulaminu lub przesłali link po upływie czasu trwania niniejszego Wyzwania.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy o prawie autorskim oraz prawach pokrewnych.
 3. Regulamin Wyzwania będzie dostępny przez cały czas trwania w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej Organizatora www.frd.org.pl
 4. Uczestnicy Konkursu/Przedstawiciele Ustawowi mogą kontaktować się z Organizatorem drogą elektroniczną wysyłając e-mail pod adres: wychodne@frd.org.pl