KRS: 0000166381 >> Nr konta: 77 1050 1012 1000 0090 3123 4173

Aktualności

W gminach Niwiska i Olszyna powstają Centra Dziecka i Rodziny

REALIZACJA PROJEKTU CENTRUM DZIECKA I RODZINY

I etap był realizowany od stycznie do maja 2015 r. i polegał na przygotowaniu:

partycypacyjnej diagnozy potrzeb rodzin z małymi dziećmi; raport z diagnozy pozwolił nagłośnić potrzeby rozwojowo-edukacyjne małych dzieci i dopasować ofertę do rzeczywistych potrzeb dzieci i rodziców;
kadry do pracy w Centrum w celu zapewnienia jakości pracy z dziećmi.
Najważniejsze działania:
Opracowanie diagnozy

W gminach Olszyna i Niwiska przeprowadziliśmy po 2 dwudniowe spotkania. Uczestniczyło w nich łącznie 60 osób reprezentujących urzędy gmin, rady gmin, gminne ośrodki pomocy społecznej, ośrodki zdrowia, prywatnych przedsiębiorców, przedstawicieli organizacji pozarządowych, rodziców.

Spotkania miały na celu:

przeanalizowanie zasobów ludzkich i instytucjonalnych, które mogą być pomocne przy tworzeniu Centrów;
przygotowanie osób zaangażowanych w tworzenie Centrów do przeprowadzenia diagnozy potrzeb rodzin z małymi dziećmi na terenie gminy;
przygotowanie narzędzi do przeprowadzenia diagnozy (m. in. Pytań do ankiet dla rodziców), które były umieszczone w kwestionariuszach ankiet dla rodziców;
przeanalizowanie wyników ankiet i wywiadów oraz przygotowanie programu działań Centrum.
W celu zebrania danych do diagnozy w obu gminach przeprowadzono akcję ankietową. Do organizatorów wróciło blisko 450 ankiet. Dzięki tak dużej liczby odpowiedzi osoby tworzące Centra, mogą planować zajęcia, które będą odpowiadać potrzebom społeczności rodzin z małymi dziećmi.

W Olszynie z diagnozy wynikało, m.in. że ponad połowa kobiet w ciąży nie korzystała z doradztwa, konsultacji, warsztatów, szkół rodzenia. Ankietowani wskazywali jako powód nieobecności: brak informacji o takiej ofercie, organizację takich zajęć w przychodni zdrowia, do której nie są zapisani, trudność w dojeździe. Był to wyraźny sygnał dla grupy biorącej udział w warsztacie, że trzeba zaplanować jak docierać z informacją i jak ją przekazać, żeby zwiększyć odsetek osób korzystających z oferty dla matek i rodzin oczekujących dziecka.

Z kolei w Niwiskach jednym z rezultatów ankiety było uświadomienie sobie, że rodzice często jeżdżą poza teren gminy na różne zajęcia dla dzieci. Przebywające na spotkaniu niepracujące zawodowo mamy, postanowiły rozpocząć przygotowania do stworzenia spółdzielni socjalnej, która oferowałaby różne usługi na rzecz dzieci i ich rodzin.

Osoby uczestniczące w przygotowaniu diagnozy wysoko oceniły partycypacyjny sposób badania potrzeb lokalnych. Poniżej cytujemy wypowiedź lokalnej koordynatorki projektu z Olszyny:

Po przeprowadzeniu diagnozy, wiem na pewno – potrzeba dobrej jakościowo formy wspierania rodzin, opieki nad dziećmi, oferty korzystania z usług dla rodzin z małymi dziećmi. Rodzice potrzebują ze strony instytucji gminnych i osób, które te instytucje reprezentują poczucia bezpieczeństwa i zaufania. Potrzebują też okazania im uważności i zainteresowania ich sprawami.
Przeprowadzenie diagnozy i zapisanie jej w formie dokumentu, pozwoliło mi doświadczyć, że moje przemyślenia się potwierdzają i działania jakie chciałabym wprowadzić są potrzebne. Brakuje mi wzmocnienia odgórnego – mam na myśli pracowników różnych instytucji i ich kierownictwa.
Na pewno umocniła się i wzrosła moja świadomość co do łączenia sił zasobów ludzi z różnych jednostek samorządowych. Mamy naprawdę dobre i kompetentne osoby tylko nieobecne jest przekonanie o współpracy.
Spotkanie z przedstawicielkami Centrum Rodziny z Norwegii

W marcu 2015 po dwie osoby z każdej gminy uczestniczyły w seminariach w Rawie Mazowieckiej i Zarzeczu, gdzie zapoznały się z systemem wsparcia dla rodzin, który funkcjonuje w norweskiej ginie Bodo.

Przygotowanie kadry do pracy w Centrach

27-31 maja 2015 r. po 5 osób z każdej gminy uczestniczyło w szkoleniu w Konstancinie (woj. mazowieckie) przygotowującym do prowadzenia Grup Zabawowych oraz wspierania rodzin z małymi dziećmi, w tym rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym.

II etap był realizowany w czerwcu 2015 r. i polegał na stworzeniu Centrum Dziecka i Rodziny i rozpoczęcie bezpośrednich zajęć dla dzieci i rodziców.

Gmina Olszyna

W gminie Olszyna zdecydowano, że CDiR będzie działało przy lokalnym domu kultury.

Do końca czerwca 2015 r. w ramach działań Centrum odbyły się:

8 spotkań Grup Zabawowych (dla dzieci od urodzenia do 3 l. i ich rodziców);
2 spotkania prowadzone przez położną dla przyszłych mam i ojców pt. Ciąża, poród, połóg jak radzić sobie z nowa sytuacją;
1 spotkanie dla seniorów pt. Jak pomóc dzieciom wychować szczęśliwego, samodzielnego i odpowiedzialnego wnuka;
Podczas czerwcowego lokalnego festynu Dzień Aktywnej Rodziny promowane były działania organizowane w ramach Centrum.

Gmina Niwiska

W gminie Niwiska zdecydowano, że CDiR będzie działało przy Urzędzie Gminy. Będzie to powołany przez panią wójt tzw. Zespół Stały o charakterze doradczym i inicjatywnym.

W ramach działań CDiR planowane są spotkania młodych mam oraz członkiń Kół Gospodyń Wiejskich z dietetyczkami. Celem spotkań ma być wymiana doświadczeń i wiedzy nt. zdrowego żywienia dzieci. Początek spotkań zaplanowany jest na wrzesień 2015 r. W gminie przygotowywane są również miejsca, w których mamy będą mogły się spotykać ze swoimi dziećmi na spotkaniach Grup Zabawowych.